വിഭാഗങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

പ്രസാധകർ

നിങ്ങൾ നോക്കിയവ

Reduced price! അച്ചാച്ചന്റെ കാക്ക View larger

അച്ചാച്ചന്റെ കാക്ക

അനുഭവക്കുറിപ്പ് എന്നതിനപ്പുറം പഴയ തലമുറക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ നല്ല ദിനങ്ങളുടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ.

പ്രസാധകർ : ജി വി ബുക്ക്സ്

പേജുകൾ : 104

More details

6 പുസ്തകങ്ങൾ

₹ 90.00

-10%

₹ 100.00

Add to my wishlist

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താവ്ജയരാജൻ കൂട്ടായി
പേജുകൾ104
ISBN1 234567 890123
പതിപ്പ്1

പുസ്തകവിവരണം

അനുഭവക്കുറിപ്പ് എന്നതിനപ്പുറം പഴയ തലമുറക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ നല്ല ദിനങ്ങളുടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ. പുതുതലമുറക്ക് ഒരു ചരിത്ര പുസ്തകം.ജാതി, മതം, പണം, അധികാരം എന്നിവയുടെ അതിർവരമ്പുകളില്ലാത്ത കാർഷിക സംസ്കൃതിയിലധിഷ്ഠിതമായ ഗ്രാമീണ ജനതയുടെ നിഷ്‌ക്കളങ്കതയും സ്നേഹവും അനുഭവങ്ങളിലൂടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ജയരാജൻ കൂട്ടായിയുടെ അച്ചാച്ചന്റെ കാക്ക.

നിരൂപണങ്ങൾ

Write a review

അച്ചാച്ചന്റെ കാക്ക

അച്ചാച്ചന്റെ കാക്ക

അനുഭവക്കുറിപ്പ് എന്നതിനപ്പുറം പഴയ തലമുറക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ നല്ല ദിനങ്ങളുടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ.

Write a review