വിഭാഗങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

പ്രസാധകർ

നിങ്ങൾ നോക്കിയവ

Reduced price! പുസ്തകഷെൽഫിലെ പൂമ്പാറ്റ View larger

പുസ്തകഷെൽഫിലെ പൂമ്പാറ്റ

അരാഷ്ട്രീയതയുടെയും കലാപങ്ങളുടെയും ഇക്കാലത്ത് സാമ്പ്രദായിക മൗനങ്ങൾക്കു കീഴടങ്ങാതെ ജാഗരൂകരാവുകയാണ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ശരിയായ തുടക്കമെന്ന് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ശാലിനി വി നായർ തന്റെ കഥകളിലൂടെ.

പ്രസാധകർ : ഗ്രീൻ പെപ്പെർ പബ്ലിക്ക

More details

10 പുസ്തകങ്ങൾ

₹ 108.00

-10%

₹ 120.00

Add to my wishlist

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താവ്ശാലിനി വി നായർ

പുസ്തകവിവരണം

അരാഷ്ട്രീയതയുടെയും കലാപങ്ങളുടെയും ഇക്കാലത്ത് സാമ്പ്രദായിക മൗനങ്ങൾക്കു കീഴടങ്ങാതെ ജാഗരൂകരാവുകയാണ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ശരിയായ തുടക്കമെന്ന് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ശാലിനി വി നായർ തന്റെ കഥകളിലൂടെ. തീക്ഷ്ണമായ സ്ത്രീയനുഭവങ്ങൾകൊണ്ടും തെളിമയാർന്ന എഴുത്തുകൊണ്ടും വായനക്കാരെ പുതിയ ഭാവുകത്വത്തിലെത്തിക്കുന്ന 33 കഥകൾ.  

നിരൂപണങ്ങൾ

Write a review

പുസ്തകഷെൽഫിലെ പൂമ്പാറ്റ

പുസ്തകഷെൽഫിലെ പൂമ്പാറ്റ

അരാഷ്ട്രീയതയുടെയും കലാപങ്ങളുടെയും ഇക്കാലത്ത് സാമ്പ്രദായിക മൗനങ്ങൾക്കു കീഴടങ്ങാതെ ജാഗരൂകരാവുകയാണ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ശരിയായ തുടക്കമെന്ന് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ശാലിനി വി നായർ തന്റെ കഥകളിലൂടെ.

Write a review

ശാലിനി വി നായർ എഴുതിയ മറ്റ് പുസ്തകങ്ങൾ: