വിഭാഗങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

പ്രസാധകർ

നിങ്ങൾ നോക്കിയവ

Reduced price! കാൽബൈശാഖി View larger

കാൽബൈശാഖി

ചരിത്രത്തിന്റെ ഭൂപടത്തിൽ കയറിനിന്നൊരു കെട്ടുകഥയുടെ സൂക്ഷ്മാവതരണമാണ് കാൽബൈശാഖി. തിരുവിതാംകൂർ ചരിത്രത്തിന്റെ അറിവും അനുഭവങ്ങളും ആഴത്തിൽ ഖനനം ചെയ്തെടുത്തുള്ള വ്യത്യസ്തരചന.

പ്രസാധകർ : ഗ്രീൻ പെപ്പെർ പബ്ലിക്ക

More details

10 പുസ്തകങ്ങൾ

₹ 135.00

-10%

₹ 150.00

Add to my wishlist

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താവ്ശാലിനി വി നായർ

പുസ്തകവിവരണം

ചരിത്രത്തിന്റെ ഭൂപടത്തിൽ കയറിനിന്നൊരു കെട്ടുകഥയുടെ സൂക്ഷ്മാവതരണമാണ് കാൽബൈശാഖി. തിരുവിതാംകൂർ ചരിത്രത്തിന്റെ അറിവും അനുഭവങ്ങളും ആഴത്തിൽ ഖനനം ചെയ്തെടുത്തുള്ള വ്യത്യസ്തരചന. മിത്തുകൾ വിത്തുകളാകുന്ന കൗശലം. ഇന്ത്യൻ ഇടദൂരങ്ങളെ കാലാതീതമായി കൊരുത്തുകൊണ്ടു വേഗത്തിലോടുന്ന തീവണ്ടിയാണീ നോവൽ. ഉള്ളുറപ്പുള്ള പെൺകഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ രാഷ്ട്രബോധത്തിനപ്പുറമുള്ള രാഷ്ട്രീയബോധം മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്നു കാൽബൈശാഖി.

നിരൂപണങ്ങൾ

Write a review

കാൽബൈശാഖി

കാൽബൈശാഖി

ചരിത്രത്തിന്റെ ഭൂപടത്തിൽ കയറിനിന്നൊരു കെട്ടുകഥയുടെ സൂക്ഷ്മാവതരണമാണ് കാൽബൈശാഖി. തിരുവിതാംകൂർ ചരിത്രത്തിന്റെ അറിവും അനുഭവങ്ങളും ആഴത്തിൽ ഖനനം ചെയ്തെടുത്തുള്ള വ്യത്യസ്തരചന.

Write a review

ശാലിനി വി നായർ എഴുതിയ മറ്റ് പുസ്തകങ്ങൾ: