വിഭാഗങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

പ്രസാധകർ

വിൽപ്പനയിൽ മുന്നിൽ

 • അമ്മ അറിയാൻ
  അമ്മ അറിയാൻ
  ₹ 108.00 ₹ 120.00

  മികച്ച പത്തു ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായി ബ്രിട്ടിഷ് ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്...

 • അപൂർണ്ണത്തിന്റെ ഭംഗി
  അപൂർണ്ണത്തിന്റെ ഭംഗി
  ₹ 117.00 ₹ 130.00

  "മണൽത്തിട്ടയിൽ ഉറച്ചുപോയ കപ്പലിന് 'ഞാനൊട്ടും മാറിയിട്ടില്ല' എന്ന അഭിമാനം...

 • കെ ജയചന്ദ്രൻ
  കെ ജയചന്ദ്രൻ
  ₹ 126.00 ₹ 140.00

  മലയാള മാധ്യമചരിത്രത്തിലെ തിളങ്ങുന്ന അധ്യായമാണ് കെ ജയചന്ദ്രന്റെ...

 • Quick view
  ₹ 108.00 ₹ 120.00 -10%

  മികച്ച പത്തു ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായി ബ്രിട്ടിഷ് ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പരിഗണിച്ച ഏക ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ചലച്ചിത്രം. ചലച്ചിത്രഭാഷയുടെ സാമ്പ്രദായികശീലങ്ങളെ അട്ടിമറിച്ച അമ്മ അറിയാൻ തിരക്കഥ.

  ₹ 108.00 ₹ 120.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 117.00 ₹ 130.00 -10%

  "മണൽത്തിട്ടയിൽ ഉറച്ചുപോയ കപ്പലിന് 'ഞാനൊട്ടും മാറിയിട്ടില്ല' എന്ന അഭിമാനം അപകടമാണ്". കലണ്ടർ ചരിത്രങ്ങൾക്ക് എതിരായ, മൗനങ്ങളിലും അസാന്നിദ്ധ്യങ്ങളിലും സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പറയാതെപോയതിലും, മിതഭാഷിയായൊരു രാഷ്ട്രീയ ദാർശനികന്റെ മൗലികചിന്തകൾ.

  ₹ 117.00 ₹ 130.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 126.00 ₹ 140.00 -10%

  മലയാള മാധ്യമചരിത്രത്തിലെ തിളങ്ങുന്ന അധ്യായമാണ് കെ ജയചന്ദ്രന്റെ മാധ്യമപ്രവർത്തന ജീവിതം.

  ₹ 126.00 ₹ 140.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 117.00 ₹ 130.00 -10%

  "മണൽത്തിട്ടയിൽ ഉറച്ചുപോയ കപ്പലിന് 'ഞാനൊട്ടും മാറിയിട്ടില്ല' എന്ന അഭിമാനം അപകടമാണ്". കലണ്ടർ ചരിത്രങ്ങൾക്ക് എതിരായ, മൗനങ്ങളിലും അസാന്നിദ്ധ്യങ്ങളിലും സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പറയാതെപോയതിലും, മിതഭാഷിയായൊരു രാഷ്ട്രീയ ദാർശനികന്റെ മൗലികചിന്തകൾ.

  ₹ 117.00 ₹ 130.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 126.00 ₹ 140.00 -10%

  മലയാള മാധ്യമചരിത്രത്തിലെ തിളങ്ങുന്ന അധ്യായമാണ് കെ ജയചന്ദ്രന്റെ മാധ്യമപ്രവർത്തന ജീവിതം.

  ₹ 126.00 ₹ 140.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 108.00 ₹ 120.00 -10%

  മികച്ച പത്തു ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായി ബ്രിട്ടിഷ് ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പരിഗണിച്ച ഏക ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ചലച്ചിത്രം. ചലച്ചിത്രഭാഷയുടെ സാമ്പ്രദായികശീലങ്ങളെ അട്ടിമറിച്ച അമ്മ അറിയാൻ തിരക്കഥ.

  ₹ 108.00 ₹ 120.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 108.00 ₹ 120.00 -10%

  മികച്ച പത്തു ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായി ബ്രിട്ടിഷ് ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പരിഗണിച്ച ഏക ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ചലച്ചിത്രം. ചലച്ചിത്രഭാഷയുടെ സാമ്പ്രദായികശീലങ്ങളെ അട്ടിമറിച്ച അമ്മ അറിയാൻ തിരക്കഥ.

  ₹ 108.00 ₹ 120.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 117.00 ₹ 130.00 -10%

  "മണൽത്തിട്ടയിൽ ഉറച്ചുപോയ കപ്പലിന് 'ഞാനൊട്ടും മാറിയിട്ടില്ല' എന്ന അഭിമാനം അപകടമാണ്". കലണ്ടർ ചരിത്രങ്ങൾക്ക് എതിരായ, മൗനങ്ങളിലും അസാന്നിദ്ധ്യങ്ങളിലും സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പറയാതെപോയതിലും, മിതഭാഷിയായൊരു രാഷ്ട്രീയ ദാർശനികന്റെ മൗലികചിന്തകൾ.

  ₹ 117.00 ₹ 130.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 126.00 ₹ 140.00 -10%

  മലയാള മാധ്യമചരിത്രത്തിലെ തിളങ്ങുന്ന അധ്യായമാണ് കെ ജയചന്ദ്രന്റെ മാധ്യമപ്രവർത്തന ജീവിതം.

  ₹ 126.00 ₹ 140.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock