വിഭാഗങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

പ്രസാധകർ

നിങ്ങൾ നോക്കിയവ

Reduced price! കെ ജയചന്ദ്രൻ View larger

കെ ജയചന്ദ്രൻ

മലയാള മാധ്യമചരിത്രത്തിലെ തിളങ്ങുന്ന അധ്യായമാണ് കെ ജയചന്ദ്രന്റെ മാധ്യമപ്രവർത്തന ജീവിതം.

പ്രസാധകർ : പുസ്തക പ്രസാധക സംഘം

More details

8 പുസ്തകങ്ങൾ

₹ 126.00

-10%

₹ 140.00

Add to my wishlist

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താവ്ഒരുകൂട്ടം എഴുത്തുകാർ - പുസ്തകപ്രസാധകസംഘം
പതിപ്പ്1

പുസ്തകവിവരണം

മലയാള മാധ്യമചരിത്രത്തിലെ തിളങ്ങുന്ന അധ്യായമാണ് കെ ജയചന്ദ്രന്റെ മാധ്യമപ്രവർത്തന ജീവിതം. മനുഷ്യാവകാശത്തിനും നീതിക്കുമായി നിലകൊണ്ട ജയചന്ദ്രൻ അരികിലേക്ക് തള്ളിമാറ്റിയവരുടെ ശബ്ദമായി കാവലാളായി ജീവിതം സമർപ്പിച്ചു. കെ ജയചന്ദ്രൻ എന്ന മനുഷ്യനെയും മാധ്യമപ്രവർത്തകനെയും ഹൃദയം തൊട്ടറിയുന്ന ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളുടെ സമാഹാരം.

നിരൂപണങ്ങൾ

Write a review

കെ ജയചന്ദ്രൻ

കെ ജയചന്ദ്രൻ

മലയാള മാധ്യമചരിത്രത്തിലെ തിളങ്ങുന്ന അധ്യായമാണ് കെ ജയചന്ദ്രന്റെ മാധ്യമപ്രവർത്തന ജീവിതം.

Write a review