വിഭാഗങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

പ്രസാധകർ

വിൽപ്പനയിൽ മുന്നിൽ

 • Quick view
  ₹ 90.00 ₹ 100.00 -10%

  ഗോത്രജീവിത വ്യവഹാരങ്ങളെ 'അടികൊണ്ടവ'ന്റെ വീക്ഷണകോണിലൂടെ നോക്കിക്കാണുന്ന പതിനാറ് കഥകളുടെ സമാഹാരം.

  ₹ 90.00 ₹ 100.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 198.00 ₹ 220.00 -10%

  കേരള നവോത്ഥാനത്തെ സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ പുതുവായനകൾക്കും വിമർശവിശകലനങ്ങൾക്കും വിധേയമാക്കുന്ന ബഹുസ്വര കൃതി.

  ₹ 198.00 ₹ 220.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 63.00 ₹ 70.00 -10%

  തെന്നിന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട നിരവധി നിശ്ശബ്ദസിനിമകളിൽ പ്രിന്റ് അവശേഷിക്കുന്ന ഏക ചിത്രമാണ് 1932-ൽ ആർ. സുന്ദർരാജ് നിർമ്മിക്കുകയും പകർപ്പവകാശക്കുരുക്കിൽപ്പെട്ട് പ്രദർശനം തടയപ്പെടുകയും ചെയ്ത 'മാർത്താണ്ഡവർമ്മ'. മലയാളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിനും അണിയറ ശില്പികൾക്കും എന്തു സംഭവിച്ചുവെന്നന്വേഷിക്കുന്നു.

  ₹ 63.00 ₹ 70.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 135.00 ₹ 150.00 -10%

  അനശ്വരനായ സത്യനെ, ചലച്ചിത്ര നടനെന്ന നിലയിലും, വ്യക്തിയെന്ന നിലയിലും വസ്തുനിഷ്ഠമായി വിലയിരുത്തുന്ന ആദ്യ കൃതി.

  ₹ 135.00 ₹ 150.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 108.00 ₹ 120.00 -10%

  തിരുവനന്തപുരം നെടുമങ്ങാട് താലൂക്കിലെ മലയോരഗ്രാമങ്ങളിൽ താമസിച്ച്, കാട്ടിലുള്ള ഈറ വെട്ടി കുട്ടയും വട്ടിയും മുറവും പനമ്പുമൊക്കെ മിടഞ്ഞ് ഉപജീവനം കഴിച്ചിരുന്ന പറയസമുദായക്കാരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മൗലികമായ ആഖ്യാനമാണ് ഈ നോവൽ.

  ₹ 108.00 ₹ 120.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 126.00 ₹ 140.00 -10%

  ഹോങ്കോങ്ങിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ശരാശരി മലയാളിയുടെ അറിവുകൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന അനുഭവങ്ങളുടെ ഹൃദ്യമായ ആവിഷ്കാരം. ഇതൊരു ദേശത്തേക്കുള്ള യാത്ര മാത്രമല്ല, അതിന്റെ ചരിത്രത്തിലേക്കും സംസ്കാരത്തിലേക്കും കാലങ്ങളിലേക്കുമുള്ള യാത്ര കൂടിയാണ്.

  ₹ 126.00 ₹ 140.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 135.00 ₹ 150.00 -10%

  അനശ്വരനായ സത്യനെ, ചലച്ചിത്ര നടനെന്ന നിലയിലും, വ്യക്തിയെന്ന നിലയിലും വസ്തുനിഷ്ഠമായി വിലയിരുത്തുന്ന ആദ്യ കൃതി.

  ₹ 135.00 ₹ 150.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 63.00 ₹ 70.00 -10%

  തെന്നിന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട നിരവധി നിശ്ശബ്ദസിനിമകളിൽ പ്രിന്റ് അവശേഷിക്കുന്ന ഏക ചിത്രമാണ് 1932-ൽ ആർ. സുന്ദർരാജ് നിർമ്മിക്കുകയും പകർപ്പവകാശക്കുരുക്കിൽപ്പെട്ട് പ്രദർശനം തടയപ്പെടുകയും ചെയ്ത 'മാർത്താണ്ഡവർമ്മ'. മലയാളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിനും അണിയറ ശില്പികൾക്കും എന്തു സംഭവിച്ചുവെന്നന്വേഷിക്കുന്നു.

  ₹ 63.00 ₹ 70.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 108.00 ₹ 120.00 -10%

  തിരുവനന്തപുരം നെടുമങ്ങാട് താലൂക്കിലെ മലയോരഗ്രാമങ്ങളിൽ താമസിച്ച്, കാട്ടിലുള്ള ഈറ വെട്ടി കുട്ടയും വട്ടിയും മുറവും പനമ്പുമൊക്കെ മിടഞ്ഞ് ഉപജീവനം കഴിച്ചിരുന്ന പറയസമുദായക്കാരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മൗലികമായ ആഖ്യാനമാണ് ഈ നോവൽ.

  ₹ 108.00 ₹ 120.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 198.00 ₹ 220.00 -10%

  കേരള നവോത്ഥാനത്തെ സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ പുതുവായനകൾക്കും വിമർശവിശകലനങ്ങൾക്കും വിധേയമാക്കുന്ന ബഹുസ്വര കൃതി.

  ₹ 198.00 ₹ 220.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 90.00 ₹ 100.00 -10%

  ഗോത്രജീവിത വ്യവഹാരങ്ങളെ 'അടികൊണ്ടവ'ന്റെ വീക്ഷണകോണിലൂടെ നോക്കിക്കാണുന്ന പതിനാറ് കഥകളുടെ സമാഹാരം.

  ₹ 90.00 ₹ 100.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 126.00 ₹ 140.00 -10%

  ഹോങ്കോങ്ങിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ശരാശരി മലയാളിയുടെ അറിവുകൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന അനുഭവങ്ങളുടെ ഹൃദ്യമായ ആവിഷ്കാരം. ഇതൊരു ദേശത്തേക്കുള്ള യാത്ര മാത്രമല്ല, അതിന്റെ ചരിത്രത്തിലേക്കും സംസ്കാരത്തിലേക്കും കാലങ്ങളിലേക്കുമുള്ള യാത്ര കൂടിയാണ്.

  ₹ 126.00 ₹ 140.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 198.00 ₹ 220.00 -10%

  കേരള നവോത്ഥാനത്തെ സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ പുതുവായനകൾക്കും വിമർശവിശകലനങ്ങൾക്കും വിധേയമാക്കുന്ന ബഹുസ്വര കൃതി.

  ₹ 198.00 ₹ 220.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 135.00 ₹ 150.00 -10%

  അനശ്വരനായ സത്യനെ, ചലച്ചിത്ര നടനെന്ന നിലയിലും, വ്യക്തിയെന്ന നിലയിലും വസ്തുനിഷ്ഠമായി വിലയിരുത്തുന്ന ആദ്യ കൃതി.

  ₹ 135.00 ₹ 150.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 90.00 ₹ 100.00 -10%

  ഗോത്രജീവിത വ്യവഹാരങ്ങളെ 'അടികൊണ്ടവ'ന്റെ വീക്ഷണകോണിലൂടെ നോക്കിക്കാണുന്ന പതിനാറ് കഥകളുടെ സമാഹാരം.

  ₹ 90.00 ₹ 100.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 126.00 ₹ 140.00 -10%

  ഹോങ്കോങ്ങിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ശരാശരി മലയാളിയുടെ അറിവുകൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന അനുഭവങ്ങളുടെ ഹൃദ്യമായ ആവിഷ്കാരം. ഇതൊരു ദേശത്തേക്കുള്ള യാത്ര മാത്രമല്ല, അതിന്റെ ചരിത്രത്തിലേക്കും സംസ്കാരത്തിലേക്കും കാലങ്ങളിലേക്കുമുള്ള യാത്ര കൂടിയാണ്.

  ₹ 126.00 ₹ 140.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock