വിഭാഗങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

പ്രസാധകർ

വിൽപ്പനയിൽ മുന്നിൽ

 • ആരാണ് ദലിതർ
  ആരാണ് ദലിതർ
  ₹ 90.00 ₹ 100.00

  ഭാരതീയ ദലിതരെ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള തത്വവിജ്ഞാനപരമായ ഒരു...

 • Quick view
  ₹ 135.00 ₹ 150.00 -10%
  New

  ഈ പുസ്തകം വാഹനമോടിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു മാർഗ്ഗരേഖയാണ്. ഡ്രൈവർ എന്നു പറയുമ്പോൾ വാഹനഉടമയോ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥനോ രാഷ്ട്രീയ നേതാവോ ഏത് ഉന്നതനാണെങ്കിലും വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ അവൻ ഡ്രൈവർ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാവരും ഡ്രൈവിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കഴിയുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കുംവേണ്ടിതന്നെയാണ് ഈ പുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്.

  ₹ 135.00 ₹ 150.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 90.00 ₹ 100.00 -10%
  New

  ഭാരതീയ ദലിതരെ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള തത്വവിജ്ഞാനപരമായ ഒരു നവീനദർശനമാണ്.

  ₹ 90.00 ₹ 100.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 108.00 ₹ 120.00 -10%
  New

  ഗുണകരവും പ്രചോദനാത്മകവുമായ ചിന്തകൾ തന്നെയാണ് ജീവിതത്തിന് നിറം പകരുന്നതും അത് സുന്ദരമാക്കുന്നതും വിജയകരമാക്കുന്നതും. അത്തരം കുറെ സദ്ചിന്തകളാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം.

  ₹ 108.00 ₹ 120.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 108.00 ₹ 120.00 -10%
  New

  ഇതൊരു പുഴയുടെയും കുറെ മനുഷ്യരുടെയും കഥയാണ്. സഹ്യപർവ്വത നിരകളിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ച് പരകോടി ചരാചരങ്ങൾക്ക് ജീവജലം നൽകി അറബിക്കടലിനെ ആശ്ലേഷിക്കുന്ന നിർമ്മല പ്രവാഹമായിരുന്നു പെരിയാർ. അതിന്റെ പരിസരവും അവിടെയുള്ള ജനജീവിതവും ഇന്നൊരു വിഷമവൃത്തത്തിലാണ്. ഒരു കൂട്ടം നിരപരാധികളുടെ ദുഃഖങ്ങളുടെ നേർക്കാഴച ഉള്ളു പൊള്ളിക്കുന്ന അനുഭവമാക്കുകയാണ് ഈ നോവൽ.

  ₹ 108.00 ₹ 120.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 90.00 ₹ 100.00 -10%
  New

  പഠനത്തിന് എങ്ങനെ തയ്യാറെടുക്കണം, എങ്ങനെ ആസൂത്രണം ചെയ്യണം, മികവോടെ എങ്ങനെ പഠിക്കണം, പഠിച്ച ഭാഗങ്ങൾ എങ്ങനെ പുനഃരവലോകനം ചെയ്യണം, പരീക്ഷാസമ്മർദ്ദം എങ്ങനെ അതിജീവിക്കാം, എങ്ങനെ പരീക്ഷ എഴുതണം, ജോലി എങ്ങനെ തെരഞ്ഞെടുക്കണം ഇങ്ങനെ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച അനിവാര്യ വിവരങ്ങളും പൊടിക്കൈകളും ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലുണ്ട്.

  ₹ 90.00 ₹ 100.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 180.00 ₹ 200.00 -10%
  New

  അനുഭവങ്ങൾ കഥകളായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഡോ ചെറിയാൻ കുനിയന്തോടത്തിന്റെ സ്വതഃസിദ്ധമായ ശൈലിയിൽ. ആകർഷകം... ഗഹനം... പ്രചോദനാത്മകം...

  ₹ 180.00 ₹ 200.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 90.00 ₹ 100.00 -10%
  New

  എഴുപതുകളിലെ പരിഷത് സുവർണ്ണകാലത്തെ സൈദ്ധാന്തിക ജാഗ്രതയാണ് സജീവ്കുമാറിന്റെ എഴുത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മ രാഷ്ട്രീയത്തെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത്...

  ₹ 90.00 ₹ 100.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 90.00 ₹ 100.00 -10%
  New

  നാലാം നാൾ - സുന്ദരമായ ഒരു ബൈബിൾ നാടകം...

  ₹ 90.00 ₹ 100.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 90.00 ₹ 100.00 -10%
  New

  മൊഴി ചുരുക്കി പൊരുൾ പെരുക്കുന്ന ഈ കൈയടക്കം കുറുങ്കവിതകളെ ആകർഷകവും ഗഹനവുമാക്കുന്നു നമ്മുടെ പഴഞ്ചൊല്ലുകളും കടങ്കഥകളും പോലെ.

  ₹ 90.00 ₹ 100.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 108.00 ₹ 120.00 -10%
  New

  ഉത്തരം കിട്ടില്ലെന്ന് കരുതിയ ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തേടുകയാണ് ഓരോ കഥയിലൂടെയും.

  ₹ 108.00 ₹ 120.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 108.00 ₹ 120.00 -10%
  New

  ഇതൊരു പുഴയുടെയും കുറെ മനുഷ്യരുടെയും കഥയാണ്. സഹ്യപർവ്വത നിരകളിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ച് പരകോടി ചരാചരങ്ങൾക്ക് ജീവജലം നൽകി അറബിക്കടലിനെ ആശ്ലേഷിക്കുന്ന നിർമ്മല പ്രവാഹമായിരുന്നു പെരിയാർ. അതിന്റെ പരിസരവും അവിടെയുള്ള ജനജീവിതവും ഇന്നൊരു വിഷമവൃത്തത്തിലാണ്. ഒരു കൂട്ടം നിരപരാധികളുടെ ദുഃഖങ്ങളുടെ നേർക്കാഴച ഉള്ളു പൊള്ളിക്കുന്ന അനുഭവമാക്കുകയാണ് ഈ നോവൽ.

  ₹ 108.00 ₹ 120.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 90.00 ₹ 100.00 -10%
  New

  മൊഴി ചുരുക്കി പൊരുൾ പെരുക്കുന്ന ഈ കൈയടക്കം കുറുങ്കവിതകളെ ആകർഷകവും ഗഹനവുമാക്കുന്നു നമ്മുടെ പഴഞ്ചൊല്ലുകളും കടങ്കഥകളും പോലെ.

  ₹ 90.00 ₹ 100.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 180.00 ₹ 200.00 -10%
  New

  അനുഭവങ്ങൾ കഥകളായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഡോ ചെറിയാൻ കുനിയന്തോടത്തിന്റെ സ്വതഃസിദ്ധമായ ശൈലിയിൽ. ആകർഷകം... ഗഹനം... പ്രചോദനാത്മകം...

  ₹ 180.00 ₹ 200.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 90.00 ₹ 100.00 -10%
  New

  എഴുപതുകളിലെ പരിഷത് സുവർണ്ണകാലത്തെ സൈദ്ധാന്തിക ജാഗ്രതയാണ് സജീവ്കുമാറിന്റെ എഴുത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മ രാഷ്ട്രീയത്തെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത്...

  ₹ 90.00 ₹ 100.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 90.00 ₹ 100.00 -10%
  New

  നാലാം നാൾ - സുന്ദരമായ ഒരു ബൈബിൾ നാടകം...

  ₹ 90.00 ₹ 100.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 90.00 ₹ 100.00 -10%
  New

  പഠനത്തിന് എങ്ങനെ തയ്യാറെടുക്കണം, എങ്ങനെ ആസൂത്രണം ചെയ്യണം, മികവോടെ എങ്ങനെ പഠിക്കണം, പഠിച്ച ഭാഗങ്ങൾ എങ്ങനെ പുനഃരവലോകനം ചെയ്യണം, പരീക്ഷാസമ്മർദ്ദം എങ്ങനെ അതിജീവിക്കാം, എങ്ങനെ പരീക്ഷ എഴുതണം, ജോലി എങ്ങനെ തെരഞ്ഞെടുക്കണം ഇങ്ങനെ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച അനിവാര്യ വിവരങ്ങളും പൊടിക്കൈകളും ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലുണ്ട്.

  ₹ 90.00 ₹ 100.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 108.00 ₹ 120.00 -10%
  New

  ഉത്തരം കിട്ടില്ലെന്ന് കരുതിയ ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തേടുകയാണ് ഓരോ കഥയിലൂടെയും.

  ₹ 108.00 ₹ 120.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 108.00 ₹ 120.00 -10%
  New

  ഗുണകരവും പ്രചോദനാത്മകവുമായ ചിന്തകൾ തന്നെയാണ് ജീവിതത്തിന് നിറം പകരുന്നതും അത് സുന്ദരമാക്കുന്നതും വിജയകരമാക്കുന്നതും. അത്തരം കുറെ സദ്ചിന്തകളാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം.

  ₹ 108.00 ₹ 120.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 90.00 ₹ 100.00 -10%
  New

  ഭാരതീയ ദലിതരെ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള തത്വവിജ്ഞാനപരമായ ഒരു നവീനദർശനമാണ്.

  ₹ 90.00 ₹ 100.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 135.00 ₹ 150.00 -10%
  New

  ഈ പുസ്തകം വാഹനമോടിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു മാർഗ്ഗരേഖയാണ്. ഡ്രൈവർ എന്നു പറയുമ്പോൾ വാഹനഉടമയോ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥനോ രാഷ്ട്രീയ നേതാവോ ഏത് ഉന്നതനാണെങ്കിലും വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ അവൻ ഡ്രൈവർ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാവരും ഡ്രൈവിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കഴിയുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കുംവേണ്ടിതന്നെയാണ് ഈ പുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്.

  ₹ 135.00 ₹ 150.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock