വിഭാഗങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

പ്രസാധകർ

നിങ്ങൾ നോക്കിയവ

Reduced price! പ്രണയാഞ്ജലി View larger

പ്രണയാഞ്ജലി

വിശ്വമഹാകവി രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിന്‍റെ പ്രണയ കാവ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്ത ആറ് കവിതകളുടെ മലയാള പരിഭാഷ. ലൗ പോയംസ് ഓഫ് ടാഗോർ   എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് കൃതിയിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത കവിതകളാണ് ഇവ. പ്രണയം ഇവിടെ പ്രാർഥനയാണ്, സമർപ്പണമാണ്‌. പരസ്പരം അലിഞ്ഞു ചേരുന്ന പൂർണതയാണ്. 

പ്രസാധകർ : ആല്‍ഫ വണ്‍ പബ്ലിഷേര്‍സ്

More details

8 പുസ്തകങ്ങൾ

₹ 31.50

-10%

₹ 35.00

Add to my wishlist

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താവ്രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ

പുസ്തകവിവരണം

വിശ്വമഹാകവി രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിന്‍റെ പ്രണയ കാവ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്ത ആറ് കവിതകളുടെ മലയാള പരിഭാഷ. ലൗ പോയംസ് ഓഫ് ടാഗോർ   എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് കൃതിയിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത കവിതകളാണ് ഇവ. പ്രണയം ഇവിടെ പ്രാർഥനയാണ്, സമർപ്പണമാണ്‌. പരസ്പരം അലിഞ്ഞു ചേരുന്ന പൂർണതയാണ്. 

നിരൂപണങ്ങൾ

Write a review

പ്രണയാഞ്ജലി

പ്രണയാഞ്ജലി

വിശ്വമഹാകവി രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിന്‍റെ പ്രണയ കാവ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്ത ആറ് കവിതകളുടെ മലയാള പരിഭാഷ. ലൗ പോയംസ് ഓഫ് ടാഗോർ   എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് കൃതിയിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത കവിതകളാണ് ഇവ. പ്രണയം ഇവിടെ പ്രാർഥനയാണ്, സമർപ്പണമാണ്‌. പരസ്പരം അലിഞ്ഞു ചേരുന്ന പൂർണതയാണ്. 

Write a review