വിഭാഗങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

പ്രസാധകർ

വിൽപ്പനയിൽ മുന്നിൽ

അജിത്‌കുമാർ ഗോതുരുത്ത്  എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ

 • Quick view
  ₹ 58.50 ₹ 65.00 -10%

  ചരിത്രവും ഐതിഹ്യവും കലർന്ന പുരാവൃത്തങ്ങളെ കുട്ടികൾക്കുള്ള കഥകളായി മാറ്റുകയാണ് അജിത്കുമാർ ഗോതുരുത്ത്.

  ₹ 58.50 ₹ 65.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 45.00 ₹ 50.00 -10%

  സ്കൂൾ കലോത്സവ വേദികളിൽ അവതരിപ്പിച്ചുവരുന്ന കലാവിഭാഗങ്ങളെ രസകരമായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകം. ഓരോ കലാരൂപത്തിന്‍റെയും രീതികളും ചരിത്രവും വിശദമാക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ മത്സരങ്ങളിൽ മാർക്ക് നല്കുന്നതിന്‍റെ കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 

  ₹ 45.00 ₹ 50.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock