വിഭാഗങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

പ്രസാധകർ

നിങ്ങൾ നോക്കിയവ

Reduced price! കൃഷി പാഠങ്ങൾ View larger

കൃഷി പാഠങ്ങൾ

വിവിധ കാർഷിക വിളകളുടെ പരിപാലനത്തിനെയും ശാസ്ത്രീയ കീട നിയന്ത്രണമാർഗ്ഗങ്ങളെയും കുറിച്ച് അറിവ് തരുന്ന കൃതി. നെല്ല്, വാഴ, വിവിധയിനം പച്ചക്കറികൾ, കുരുമുളക്, കൊക്കോ, ജാതി, തുടങ്ങിയ നാണ്യവിളകൾ, ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ, പൂകൃഷി, ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഇതിൽ ലളിതമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

പ്രസാധകർ : ആല്‍ഫ വണ്‍ പബ്ലിഷേര്‍സ്

More details

8 പുസ്തകങ്ങൾ

₹ 63.00

-10%

₹ 70.00

Add to my wishlist

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താവ്രവീന്ദ്രൻ തൊടീക്കളം

പുസ്തകവിവരണം

വിവിധ കാർഷിക വിളകളുടെ പരിപാലനത്തിനെയും ശാസ്ത്രീയ കീട നിയന്ത്രണമാർഗ്ഗങ്ങളെയും കുറിച്ച് അറിവ് തരുന്ന കൃതി. നെല്ല്, വാഴ, വിവിധയിനം പച്ചക്കറികൾ, കുരുമുളക്, കൊക്കോ, ജാതി, തുടങ്ങിയ നാണ്യവിളകൾ, ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ, പൂകൃഷി, ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഇതിൽ ലളിതമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

നിരൂപണങ്ങൾ

Write a review

കൃഷി പാഠങ്ങൾ

കൃഷി പാഠങ്ങൾ

വിവിധ കാർഷിക വിളകളുടെ പരിപാലനത്തിനെയും ശാസ്ത്രീയ കീട നിയന്ത്രണമാർഗ്ഗങ്ങളെയും കുറിച്ച് അറിവ് തരുന്ന കൃതി. നെല്ല്, വാഴ, വിവിധയിനം പച്ചക്കറികൾ, കുരുമുളക്, കൊക്കോ, ജാതി, തുടങ്ങിയ നാണ്യവിളകൾ, ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ, പൂകൃഷി, ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഇതിൽ ലളിതമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

Write a review