വിഭാഗങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

പ്രസാധകർ

നിങ്ങൾ നോക്കിയവ

Reduced price!  ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം നിഘണ്ടു View larger

ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം നിഘണ്ടു

ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ വൈവിധ്യംകൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമാവുന്നു ഈ നിഘണ്ടു. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാദ്ധ്യാപനത്തിൽ ദീർഘകാല പരിചയമുള്ള നിരവധി ഇംഗ്ലീഷ് പഠനഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ കർത്താവായ ഒ. അബൂട്ടി വർഷങ്ങൾ നീണ്ട പ്രയത്നത്തിലൂടെ തയ്യാറാക്കിയത്.

പ്രസാധകർ : ആല്‍ഫ വണ്‍ പബ്ലിഷേര്‍സ്

More details

10 പുസ്തകങ്ങൾ

₹ 1,439.10

-10%

₹ 1,599.00

Add to my wishlist

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താവ്ഒ.അബൂട്ടി

പുസ്തകവിവരണം

ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ വൈവിധ്യംകൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമാവുന്നു ഈ നിഘണ്ടു. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാദ്ധ്യാപനത്തിൽ ദീർഘകാല പരിചയമുള്ള നിരവധി ഇംഗ്ലീഷ് പഠനഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ കർത്താവായ ഒ. അബൂട്ടി വർഷങ്ങൾ നീണ്ട പ്രയത്നത്തിലൂടെ തയ്യാറാക്കിയത്.

നിരൂപണങ്ങൾ

Write a review

 ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം നിഘണ്ടു

ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം നിഘണ്ടു

ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ വൈവിധ്യംകൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമാവുന്നു ഈ നിഘണ്ടു. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാദ്ധ്യാപനത്തിൽ ദീർഘകാല പരിചയമുള്ള നിരവധി ഇംഗ്ലീഷ് പഠനഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ കർത്താവായ ഒ. അബൂട്ടി വർഷങ്ങൾ നീണ്ട പ്രയത്നത്തിലൂടെ തയ്യാറാക്കിയത്.

Write a review