വിഭാഗങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

പ്രസാധകർ

നിങ്ങൾ നോക്കിയവ

Reduced price! സയൻസ് ക്വിസ് View larger

സയൻസ് ക്വിസ്

വൈജ്ഞാനിക മത്സര പരീക്ഷകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്കും വിദ്യാർഥികൾക്കും ഏറെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ശാസ്ത്രസംബന്ധമായ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ. ശാസ്ത്ര മേഖലയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ക്വിസ് പുസ്തകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു

പ്രസാധകർ : ആല്‍ഫ വണ്‍ പബ്ലിഷേര്‍സ്

More details

8 പുസ്തകങ്ങൾ

₹ 81.00

-10%

₹ 90.00

Add to my wishlist

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താവ്പള്ളിയറ ശ്രീധരൻ

പുസ്തകവിവരണം

വൈജ്ഞാനിക മത്സര പരീക്ഷകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്കും വിദ്യാർഥികൾക്കും ഏറെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ശാസ്ത്രസംബന്ധമായ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ. ശാസ്ത്ര മേഖലയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ക്വിസ് പുസ്തകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു

നിരൂപണങ്ങൾ

Write a review

സയൻസ് ക്വിസ്

സയൻസ് ക്വിസ്

വൈജ്ഞാനിക മത്സര പരീക്ഷകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്കും വിദ്യാർഥികൾക്കും ഏറെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ശാസ്ത്രസംബന്ധമായ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ. ശാസ്ത്ര മേഖലയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ക്വിസ് പുസ്തകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു

Write a review

ഇസ്മയില്‍ ചൊവ്വ എഴുതിയ മറ്റ് പുസ്തകങ്ങൾ: