വിഭാഗങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

പ്രസാധകർ

നിങ്ങൾ നോക്കിയവ

  •  Shareerabhaasha
    ശരീര ഭാഷ

    ശരീര ഭാഷയെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ പഠിക്കാൻ...

Reduced price! ശരീര ഭാഷ View larger

ശരീര ഭാഷ

ശരീര ഭാഷയെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ പഠിക്കാൻ ഒരു വഴികാട്ടി. ഭാരതീയ അംഗലക്ഷണ ശാസ്ത്രത്തിന്‍റെ രീതിശാസ്ത്രങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ പുസ്തകം. 

പ്രസാധകർ : ആല്‍ഫ വണ്‍ പബ്ലിഷേര്‍സ്

More details

9 പുസ്തകങ്ങൾ

₹ 58.50

-10%

₹ 65.00

Add to my wishlist

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താവ്ടി. കെ. ഡി. മുഴപ്പിലങ്ങാട്

പുസ്തകവിവരണം

ശരീര ഭാഷയെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ പഠിക്കാൻ ഒരു വഴികാട്ടി. ഭാരതീയ അംഗലക്ഷണ ശാസ്ത്രത്തിന്‍റെ വിവിധ രീതിശാസ്ത്രങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ പുസ്തകം. കാഴ്ച്ചയിൽത്തന്നെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് ഇതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. 

നിരൂപണങ്ങൾ

Write a review

ശരീര ഭാഷ

ശരീര ഭാഷ

ശരീര ഭാഷയെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ പഠിക്കാൻ ഒരു വഴികാട്ടി. ഭാരതീയ അംഗലക്ഷണ ശാസ്ത്രത്തിന്‍റെ രീതിശാസ്ത്രങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ പുസ്തകം. 

Write a review