വിഭാഗങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

പ്രസാധകർ

നിങ്ങൾ നോക്കിയവ

Reduced price!  ആഹാരവും ആരോഗ്യവും രോഗങ്ങളും ഭക്ഷണക്രമങ്ങളും View larger

ആഹാരവും ആരോഗ്യവും രോഗങ്ങളും ഭക്ഷണക്രമങ്ങളും

ശരീരത്തിനു ആവശ്യം വേണ്ടത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണ സാധങ്ങളും വിഭവങ്ങളുമാണെന്ന് ആധികാരികമായി നമ്മെ ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രശസ്ത ഭിഷഗ്വരനായ ഡോ. ജോണ്‍ പവ്വത്തില്‍ ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ.

പ്രസാധകർ : ആല്‍ഫ വണ്‍ പബ്ലിഷേര്‍സ്

പേജുകൾ : 128

More details

8 പുസ്തകങ്ങൾ

₹ 90.00

-10%

₹ 100.00

Add to my wishlist

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താവ്ഡോ. ജോണ്‍ പവ്വത്തില്‍
പേജുകൾ128

പുസ്തകവിവരണം

ശരീരത്തിനു ആവശ്യം വേണ്ടത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണ സാധങ്ങളും വിഭവങ്ങളുമാണെന്ന് ആധികാരികമായി നമ്മെ ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രശസ്ത ഭിഷഗ്വരനായ ഡോ. ജോണ്‍ പവ്വത്തില്‍ ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ.

നിരൂപണങ്ങൾ

Write a review

ആഹാരവും ആരോഗ്യവും രോഗങ്ങളും ഭക്ഷണക്രമങ്ങളും

ആഹാരവും ആരോഗ്യവും രോഗങ്ങളും ഭക്ഷണക്രമങ്ങളും

ശരീരത്തിനു ആവശ്യം വേണ്ടത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണ സാധങ്ങളും വിഭവങ്ങളുമാണെന്ന് ആധികാരികമായി നമ്മെ ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രശസ്ത ഭിഷഗ്വരനായ ഡോ. ജോണ്‍ പവ്വത്തില്‍ ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ.

Write a review