വിഭാഗങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

പ്രസാധകർ

നിങ്ങൾ നോക്കിയവ

Reduced price! ഖാദിയും സ്വാതന്ത്ര്യവും View larger

ഖാദിയും സ്വാതന്ത്ര്യവും

ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമര ചരിത്രത്തിലും ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മുന്നേറ്റത്തിലും ഖാദിവസ്ത്രത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യം വളരെ വലുതാണ്‌.

പ്രസാധകർ : ആല്‍ഫ വണ്‍ പബ്ലിഷേര്‍സ്

More details

9 പുസ്തകങ്ങൾ

₹ 117.00

-10%

₹ 130.00

Add to my wishlist

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താവ്പയ്യന്നൂർ കുഞ്ഞിരാമൻ

പുസ്തകവിവരണം

ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമര ചരിത്രത്തിലും ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മുന്നേറ്റത്തിലും ഖാദിവസ്ത്രത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യം വളരെ വലുതാണ്‌.ഖാദിയുടെ ഉത്ഭവത്തെയും വളർച്ചയേയും ഖാദി മൂവ്മെന്റിന്റെ പ്രസക്തിയേയും കുറിച്ച് കൃത്യമായ അറിവുതരുന്ന പുസ്തകം.

നിരൂപണങ്ങൾ

Write a review

ഖാദിയും സ്വാതന്ത്ര്യവും

ഖാദിയും സ്വാതന്ത്ര്യവും

ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമര ചരിത്രത്തിലും ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മുന്നേറ്റത്തിലും ഖാദിവസ്ത്രത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യം വളരെ വലുതാണ്‌.

Write a review