വിഭാഗങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

പ്രസാധകർ

നിങ്ങൾ നോക്കിയവ

Reduced price! എം ടി യുടെ കഥാലോകം View larger

എം ടി യുടെ കഥാലോകം

എം .ടി യുടെ കഥകളെ ആസ്പദമാക്കി നടത്തിയ അഭിമുഖം.

പ്രസാധകർ : ആല്‍ഫ വണ്‍ പബ്ലിഷേര്‍സ്

More details

7 പുസ്തകങ്ങൾ

₹ 49.50

-10%

₹ 55.00

Add to my wishlist

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താവ്ഇബ്രാഹിം ബെവിഞ്ച

പുസ്തകവിവരണം

മലയാളത്തിൽ നല്ല കഥകളുണ്ടായിട്ടുണ്ട് വളരെ നല്ല കഥകളുമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതില്‍ ലോകനിലവാരത്തിലുള്ള കഥകളെത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമ്മുളേടതുപോലുള്ള ഒരു രാജ്യം, ഇത്ര ചെറിയ പ്രദേശം, കുറച്ചുപേർ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ, ഇത്രയും കുറച്ച് പാരമ്പര്യവും ചരിത്രവുമുള്ള ഭാഷ ,ഈ ഭാഷയുടെ പരിമിതികൾ വെച്ചുനോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ നല്ല കഥകളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

നിരൂപണങ്ങൾ

Write a review

എം ടി യുടെ കഥാലോകം

എം ടി യുടെ കഥാലോകം

എം .ടി യുടെ കഥകളെ ആസ്പദമാക്കി നടത്തിയ അഭിമുഖം.

Write a review