വിഭാഗങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

പ്രസാധകർ

നിങ്ങൾ നോക്കിയവ

Reduced price! സൂക്ഷിക്കുക അകത്ത് നായ്ക്കളുണ്ട് View larger

സൂക്ഷിക്കുക അകത്ത് നായ്ക്കളുണ്ട്

കറുത്ത ചരിത്രത്തിന്റെ തീഷ്ണതയെ അനുഭവിപ്പിക്കുന്ന ഒരാഖ്യാനശൈലിയാണ് ഉദയശങ്കറിന്റെ കഥകൾക്കുള്ളത്.

പ്രസാധകർ : ആല്‍ഫ വണ്‍ പബ്ലിഷേര്‍സ്

More details

10 പുസ്തകങ്ങൾ

₹ 99.00

-10%

₹ 110.00

Add to my wishlist

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താവ്ഉദയശങ്കർ
ISBN9789382507895

പുസ്തകവിവരണം

കറുത്ത ചരിത്രത്തിന്റെ തീഷ്ണതയെ അനുഭവിപ്പിക്കുന്ന ഒരാഖ്യാനശൈലിയാണ് ഉദയശങ്കറിന്റെ കഥകൾക്കുള്ളത്.

നിരൂപണങ്ങൾ

Write a review

സൂക്ഷിക്കുക അകത്ത് നായ്ക്കളുണ്ട്

സൂക്ഷിക്കുക അകത്ത് നായ്ക്കളുണ്ട്

കറുത്ത ചരിത്രത്തിന്റെ തീഷ്ണതയെ അനുഭവിപ്പിക്കുന്ന ഒരാഖ്യാനശൈലിയാണ് ഉദയശങ്കറിന്റെ കഥകൾക്കുള്ളത്.

Write a review