വിഭാഗങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

പ്രസാധകർ

നിങ്ങൾ നോക്കിയവ

Reduced price! 1001 മഹത് വചനങ്ങൾ View larger

1001 മഹത് വചനങ്ങൾ

ലോക പ്രശസ്ത സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കളും എഴുത്തുക്കാരും നവോത്ഥാന നായകരും ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാരും ശാസ്ത്രപ്രതിഭകളും ഭരണാധികാരികളും ആയ മഹത് വ്യക്തികളുടെ ചിന്തോദ്ദീപാകമായ മൊഴിമുത്തുകൾ. ജീവിതത്തിന് ഉൾകാഴ്ച പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന വചനങ്ങൾ.

പ്രസാധകർ : ആല്‍ഫ വണ്‍ പബ്ലിഷേര്‍സ്

More details

9 പുസ്തകങ്ങൾ

₹ 58.50

-10%

₹ 65.00

Add to my wishlist

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താവ്ബി. എം ബഷീർ

പുസ്തകവിവരണം

ലോക പ്രശസ്ത സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കളും എഴുത്തുക്കാരും നവോത്ഥാന നായകരും ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാരും ശാസ്ത്രപ്രതിഭകളും ഭരണാധികാരികളും ആയ മഹത് വ്യക്തികളുടെ ചിന്തോദ്ദീപാകമായ മൊഴിമുത്തുകൾ. ജീവിതത്തിന് ഉൾകാഴ്ച പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന വചനങ്ങൾ.

നിരൂപണങ്ങൾ

Write a review

1001 മഹത് വചനങ്ങൾ

1001 മഹത് വചനങ്ങൾ

ലോക പ്രശസ്ത സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കളും എഴുത്തുക്കാരും നവോത്ഥാന നായകരും ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാരും ശാസ്ത്രപ്രതിഭകളും ഭരണാധികാരികളും ആയ മഹത് വ്യക്തികളുടെ ചിന്തോദ്ദീപാകമായ മൊഴിമുത്തുകൾ. ജീവിതത്തിന് ഉൾകാഴ്ച പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന വചനങ്ങൾ.

Write a review