വിഭാഗങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

പ്രസാധകർ

നിങ്ങൾ നോക്കിയവ

Reduced price! കിളിയമ്മ View larger

കിളിയമ്മ

ഈണത്തിലും താളത്തിലും ചൊല്ലാവുന്ന അതീവ ഹൃദ്യമായ ചെറുകവിതകൾ. ആവർത്തിച്ച് വായിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നവയാണ് കവിതകളെല്ലാം.

പ്രസാധകർ : ആല്‍ഫ വണ്‍ പബ്ലിഷേര്‍സ്

പേജുകൾ : 56

More details

10 പുസ്തകങ്ങൾ

₹ 37.80

-10%

₹ 42.00

Add to my wishlist

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താവ്പി കെ ഗോപി
പേജുകൾ56

പുസ്തകവിവരണം

ഈണത്തിലും താളത്തിലും ചൊല്ലാവുന്ന അതീവ ഹൃദ്യമായ ചെറുകവിതകൾ. ആവർത്തിച്ച് വായിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നവയാണ് കവിതകളെല്ലാം.

നിരൂപണങ്ങൾ

Write a review

കിളിയമ്മ

കിളിയമ്മ

ഈണത്തിലും താളത്തിലും ചൊല്ലാവുന്ന അതീവ ഹൃദ്യമായ ചെറുകവിതകൾ. ആവർത്തിച്ച് വായിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നവയാണ് കവിതകളെല്ലാം.

Write a review