വിഭാഗങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

പ്രസാധകർ

നിങ്ങൾ നോക്കിയവ

Reduced price! മേലത്ത് കവിതകൾ View larger

മേലത്ത് കവിതകൾ

വൃത്തമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ കവിതയ്ക്കുണ്ടാകാവുന്ന ബാലഹീനതയ്ക്ക് പരിഹാരമെന്ന നിലയ്ക്ക് തീക്ഷണവും വിചിത്രവുമായ ബിംബങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ചാണ് മേലത്ത് കാവ്യഗുണം പരിരക്ഷിച്ചു നിർത്തുന്നത്.

പ്രസാധകർ : ആല്‍ഫ വണ്‍ പബ്ലിഷേര്‍സ്

More details

10 പുസ്തകങ്ങൾ

₹ 1,080.00

-10%

₹ 1,200.00

Add to my wishlist

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താവ്മേലത്ത് ചന്ദ്രശേഖരൻ
പതിപ്പ്1

പുസ്തകവിവരണം

വൃത്തമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ കവിതയ്ക്കുണ്ടാകാവുന്ന ബാലഹീനതയ്ക്ക് പരിഹാരമെന്ന നിലയ്ക്ക് തീക്ഷണവും വിചിത്രവുമായ ബിംബങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ചാണ് മേലത്ത് കാവ്യഗുണം പരിരക്ഷിച്ചു നിർത്തുന്നത്.

നിരൂപണങ്ങൾ

Write a review

മേലത്ത് കവിതകൾ

മേലത്ത് കവിതകൾ

വൃത്തമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ കവിതയ്ക്കുണ്ടാകാവുന്ന ബാലഹീനതയ്ക്ക് പരിഹാരമെന്ന നിലയ്ക്ക് തീക്ഷണവും വിചിത്രവുമായ ബിംബങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ചാണ് മേലത്ത് കാവ്യഗുണം പരിരക്ഷിച്ചു നിർത്തുന്നത്.

Write a review