വിഭാഗങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

പ്രസാധകർ

നിങ്ങൾ നോക്കിയവ

Reduced price! കുട്ടികളുടെ നാടൻകലകൾ View larger

കുട്ടികളുടെ നാടൻകലകൾ

നാടൻ കലകളെയും അവയുടെ ചരിത്രത്തെയും കുറിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും വിധം തയ്യാറാക്കിയ പുസ്തക. നാടിന്റെ കലാ പാരമ്പര്യവും സാംസ്കരികത്തിനിമയും അടുത്തറിയാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും ഒരുത്തമ വഴികാട്ടി.

പ്രസാധകർ : ആല്‍ഫ വണ്‍ പബ്ലിഷേര്‍സ്

More details

8 പുസ്തകങ്ങൾ

₹ 54.00

-10%

₹ 60.00

Add to my wishlist

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താവ്ബാലകൃഷ്ണൻ കൊയ്യാൽ

പുസ്തകവിവരണം

നാടൻ കലകളെയും അവയുടെ ചരിത്രത്തെയും കുറിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും വിധം തയ്യാറാക്കിയ പുസ്തക. നാടിന്റെ കലാ പാരമ്പര്യവും സാംസ്കരികത്തിനിമയും അടുത്തറിയാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും ഒരുത്തമ വഴികാട്ടി.

നിരൂപണങ്ങൾ

Write a review

കുട്ടികളുടെ നാടൻകലകൾ

കുട്ടികളുടെ നാടൻകലകൾ

നാടൻ കലകളെയും അവയുടെ ചരിത്രത്തെയും കുറിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും വിധം തയ്യാറാക്കിയ പുസ്തക. നാടിന്റെ കലാ പാരമ്പര്യവും സാംസ്കരികത്തിനിമയും അടുത്തറിയാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും ഒരുത്തമ വഴികാട്ടി.

Write a review