വിഭാഗങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

പ്രസാധകർ

നിങ്ങൾ നോക്കിയവ

Reduced price! വിശുദ്ധ പാപങ്ങളുടെ ഇന്ത്യ View larger

വിശുദ്ധ പാപങ്ങളുടെ ഇന്ത്യ

അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും സ്ത്രീകളെ അടിമകളാക്കുന്ന ചരിത്രത്തിന്റെ തുടര്‍ച്ചകള്‍ തേടിനടന്ന ഒരു മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്റെ അനുഭവങ്ങള്‍.

പ്രസാധകർ : ഡി സി ബുക്സ്

പേജുകൾ : 224

More details

8 പുസ്തകങ്ങൾ

₹ 189.00

-10%

₹ 210.00

Add to my wishlist

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താവ്അരുൺ എഴുത്തച്ഛൻ
പേജുകൾ 224
ISBN 9788126466665
പതിപ്പ്1

പുസ്തകവിവരണം

അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും സ്ത്രീകളെ അടിമകളാക്കുന്ന ചരിത്രത്തിന്റെ തുടര്‍ച്ചകള്‍ തേടിനടന്ന ഒരു മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്റെ അനുഭവങ്ങള്‍. എട്ടുവര്‍ഷത്തോളം ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ദേവദാസികളെയും ലൈംഗികതൊഴിലാളികളെയും നേരിട്ടുകണ്ട് തയ്യാറാക്കിയ പുസ്തകം.

നിരൂപണങ്ങൾ

Write a review

വിശുദ്ധ പാപങ്ങളുടെ ഇന്ത്യ

വിശുദ്ധ പാപങ്ങളുടെ ഇന്ത്യ

അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും സ്ത്രീകളെ അടിമകളാക്കുന്ന ചരിത്രത്തിന്റെ തുടര്‍ച്ചകള്‍ തേടിനടന്ന ഒരു മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്റെ അനുഭവങ്ങള്‍.

Write a review