വിഭാഗങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

പ്രസാധകർ

നിങ്ങൾ നോക്കിയവ

Reduced price! ഹരിത സിനിമ View larger

ഹരിത സിനിമ

ഈ കാലത്തുനിന്നുകൊണ്ട് ഈ കാലത്തേക്കു നോക്കുന്നവര്‍ക്കുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം.

പ്രസാധകർ : ഒലിവ് പബ്ലിക്കേഷന്‍സ്

More details

8 പുസ്തകങ്ങൾ

₹ 162.00

-10%

₹ 180.00

Add to my wishlist

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താവ്എ. ചന്ദ്രശേഖര്‍

പുസ്തകവിവരണം

ഈ കാലത്തുനിന്നുകൊണ്ട് ഈ കാലത്തേക്കു നോക്കുന്നവര്‍ക്കുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. എന്നാല്‍, 'കാലാന്തര'ത്തില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നവര്‍ക്ക് അങ്ങനെയും ആകാം. മനുഷ്യന്‍, പ്രകൃതി, സിനിമ...ഈ ത്രയങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണങ്ങളും നിഗമനങ്ങളും 14 അദ്ധായങ്ങളിലായി ഈ പുസ്തകത്തില്‍ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നു.

നിരൂപണങ്ങൾ

Write a review

ഹരിത സിനിമ

ഹരിത സിനിമ

ഈ കാലത്തുനിന്നുകൊണ്ട് ഈ കാലത്തേക്കു നോക്കുന്നവര്‍ക്കുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം.

Write a review

എ. ചന്ദ്രശേഖര്‍ എഴുതിയ മറ്റ് പുസ്തകങ്ങൾ: