വിഭാഗങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

പ്രസാധകർ

വിൽപ്പനയിൽ മുന്നിൽ

 • Quick view
  ₹ 117.00 ₹ 130.00 -10%

  സ്ത്രീസമത്വവാദത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു മഹാഗുരുവിന്റെ നവദർശനങ്ങൾ. പുരുഷന്റെ ലൈംഗികാവയവങ്ങൾ പുറത്തേക്കാണ്, സ്ത്രീയുടേത് ഉള്ളിലേക്കും. അതാണ് ഏകവ്യത്യാസം.

  ₹ 117.00 ₹ 130.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 58.50 ₹ 65.00 -10%

  ഒരർത്ഥത്തിൽ ജനനത്തോടുകൂടിത്തന്നെ മരണവും തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞു. ജനിച്ച ദിവസത്തിൽതന്നെ യാത്ര പകുതി പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു. ശേഷം പാതിക്കുവേണ്ടി ഒരല്പം സമയമെടുത്തേക്കാം...

  ₹ 58.50 ₹ 65.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 90.00 ₹ 100.00 -10%

  കഥപറച്ചിലിന്റെ മാന്ത്രികതകൊണ്ട്, സംവിധാനത്തികവുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു പുതുകാല ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ തിരനാടകം.

  ₹ 90.00 ₹ 100.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 63.00 ₹ 70.00 -10%

  ഭൂമിയുടെ പരിചരണത്തിൽ നേരിട്ടറിഞ്ഞ ബന്ധ സാഫല്യങ്ങളെയും സന്ദേഹങ്ങളെയും നേരേചൊവ്വേയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ തിളക്കമുള്ള കാവ്യബിംബങ്ങൾ കൊത്തിവയ്ക്കുന്നു...

  ₹ 63.00 ₹ 70.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 90.00 ₹ 100.00 -10%

  മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കവയിത്രിയുടെ പ്രഥമ കഥാപുസ്തകം. പ്രാണസങ്കടങ്ങളുടെ കാഴ്ച്ചപ്പടർപ്പുകൾ, ചലനത്തിലെ നിശ്ചലത പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന യോഗാത്മകമായ കഥാമനസ്സ്.

  ₹ 90.00 ₹ 100.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 157.50 ₹ 175.00 -10%

  ശ്രീ ഭോപാൽസിംഹ് പൗലസ്ത്യൻ പല പൗരാണികവും അല്ലാത്തതുമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിച്ച് പരിശോധിച്ച് തന്റെ നോവലിന്റെ കഥാവസ്തുവിന്റെ ഓരോ നൂലും നെയ്തെടുത്തത്...

  ₹ 157.50 ₹ 175.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 144.00 ₹ 160.00 -10%

  മലയാള സിനിമയിലെ താരനായക സങ്കല്പങ്ങളെ തകർക്കുന്ന പത്ത് സ്ത്രീപക്ഷ തിരക്കഥകൾ.

  ₹ 144.00 ₹ 160.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 148.50 ₹ 165.00 -10%

  ബീറ്റിൽസിന്റെ പിറവിയുടെ അമ്പതാം വാർഷികത്തിൽ വായനക്കാർക്കായി ഒരു ഉപഹാരം.

  ₹ 148.50 ₹ 165.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 108.00 ₹ 120.00 -10%

  ബ്രിട്ടണിലെ മുസ്ലീം ബുദ്ധിജീവികളിൽ പ്രമുഖനും പ്രശസ്ത ചിന്തകനുമായ സർദാറിന്റെ ലേഖനങ്ങൾ. മുസ്ലീംങ്ങൾ മുഴുവനും പാശ്ചാത്യർക്കും പാശ്ചാത്യസംസ്കാരത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങൾക്കും എതിരാണെന്ന ഒരു നിഗമനം എങ്ങനെയോ രൂപപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു...

  ₹ 108.00 ₹ 120.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 108.00 ₹ 120.00 -10%

  മലയാളം, എന്നും മനസ്സിന്റെ താളുകൾക്കിടയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന മനോജ്ഞമായ ഈണങ്ങൾകൊണ്ട് സംഗീതത്തിന്റെ വസന്തം വിരിയിച്ച ശ്യാം എന്ന സംഗീതസംവിധായകന്റെ ജീവിതയാത്രകൾ.

  ₹ 108.00 ₹ 120.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 126.00 ₹ 140.00 -10%

  ജീവിതവും വേദനയും രതിയും പ്രണയവും കമ്മ്യൂണിസവും ആഘോഷമാക്കിയ മെക്സിക്കൻ ചിത്രകാരി ഫ്രിഡാ കാലോ ഡി റിവേരയുടെ ആത്മഭാഷണങ്ങളും ഡയറിക്കുറിപ്പുകളും.

  ₹ 126.00 ₹ 140.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 90.00 ₹ 100.00 -10%

  രതിയുടെയും താന്ത്രികതയുടെയും രഹസ്യങ്ങൾ. ഏകനായിരിക്കുമ്പോൾ മുറിയടച്ചിട്ട് ലൈംഗികകർമ്മത്തിലെന്നപോലെ ചരിക്കുക. എല്ലാറ്റിനെയും വിസ്മരിക്കുക - സമൂഹത്തെയും വിലക്കുകളെയുമൊക്കെ...

  ₹ 90.00 ₹ 100.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 126.00 ₹ 140.00 -10%

  ജീവിതവും വേദനയും രതിയും പ്രണയവും കമ്മ്യൂണിസവും ആഘോഷമാക്കിയ മെക്സിക്കൻ ചിത്രകാരി ഫ്രിഡാ കാലോ ഡി റിവേരയുടെ ആത്മഭാഷണങ്ങളും ഡയറിക്കുറിപ്പുകളും.

  ₹ 126.00 ₹ 140.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 108.00 ₹ 120.00 -10%

  മലയാളം, എന്നും മനസ്സിന്റെ താളുകൾക്കിടയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന മനോജ്ഞമായ ഈണങ്ങൾകൊണ്ട് സംഗീതത്തിന്റെ വസന്തം വിരിയിച്ച ശ്യാം എന്ന സംഗീതസംവിധായകന്റെ ജീവിതയാത്രകൾ.

  ₹ 108.00 ₹ 120.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 108.00 ₹ 120.00 -10%

  ബ്രിട്ടണിലെ മുസ്ലീം ബുദ്ധിജീവികളിൽ പ്രമുഖനും പ്രശസ്ത ചിന്തകനുമായ സർദാറിന്റെ ലേഖനങ്ങൾ. മുസ്ലീംങ്ങൾ മുഴുവനും പാശ്ചാത്യർക്കും പാശ്ചാത്യസംസ്കാരത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങൾക്കും എതിരാണെന്ന ഒരു നിഗമനം എങ്ങനെയോ രൂപപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു...

  ₹ 108.00 ₹ 120.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 148.50 ₹ 165.00 -10%

  ബീറ്റിൽസിന്റെ പിറവിയുടെ അമ്പതാം വാർഷികത്തിൽ വായനക്കാർക്കായി ഒരു ഉപഹാരം.

  ₹ 148.50 ₹ 165.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 90.00 ₹ 100.00 -10%

  മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കവയിത്രിയുടെ പ്രഥമ കഥാപുസ്തകം. പ്രാണസങ്കടങ്ങളുടെ കാഴ്ച്ചപ്പടർപ്പുകൾ, ചലനത്തിലെ നിശ്ചലത പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന യോഗാത്മകമായ കഥാമനസ്സ്.

  ₹ 90.00 ₹ 100.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 144.00 ₹ 160.00 -10%

  മലയാള സിനിമയിലെ താരനായക സങ്കല്പങ്ങളെ തകർക്കുന്ന പത്ത് സ്ത്രീപക്ഷ തിരക്കഥകൾ.

  ₹ 144.00 ₹ 160.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 63.00 ₹ 70.00 -10%

  ഭൂമിയുടെ പരിചരണത്തിൽ നേരിട്ടറിഞ്ഞ ബന്ധ സാഫല്യങ്ങളെയും സന്ദേഹങ്ങളെയും നേരേചൊവ്വേയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ തിളക്കമുള്ള കാവ്യബിംബങ്ങൾ കൊത്തിവയ്ക്കുന്നു...

  ₹ 63.00 ₹ 70.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 157.50 ₹ 175.00 -10%

  ശ്രീ ഭോപാൽസിംഹ് പൗലസ്ത്യൻ പല പൗരാണികവും അല്ലാത്തതുമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിച്ച് പരിശോധിച്ച് തന്റെ നോവലിന്റെ കഥാവസ്തുവിന്റെ ഓരോ നൂലും നെയ്തെടുത്തത്...

  ₹ 157.50 ₹ 175.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 90.00 ₹ 100.00 -10%

  കഥപറച്ചിലിന്റെ മാന്ത്രികതകൊണ്ട്, സംവിധാനത്തികവുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു പുതുകാല ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ തിരനാടകം.

  ₹ 90.00 ₹ 100.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 58.50 ₹ 65.00 -10%

  ഒരർത്ഥത്തിൽ ജനനത്തോടുകൂടിത്തന്നെ മരണവും തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞു. ജനിച്ച ദിവസത്തിൽതന്നെ യാത്ര പകുതി പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു. ശേഷം പാതിക്കുവേണ്ടി ഒരല്പം സമയമെടുത്തേക്കാം...

  ₹ 58.50 ₹ 65.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 117.00 ₹ 130.00 -10%

  സ്ത്രീസമത്വവാദത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു മഹാഗുരുവിന്റെ നവദർശനങ്ങൾ. പുരുഷന്റെ ലൈംഗികാവയവങ്ങൾ പുറത്തേക്കാണ്, സ്ത്രീയുടേത് ഉള്ളിലേക്കും. അതാണ് ഏകവ്യത്യാസം.

  ₹ 117.00 ₹ 130.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 126.00 ₹ 140.00 -10%

  ജീവിതവും വേദനയും രതിയും പ്രണയവും കമ്മ്യൂണിസവും ആഘോഷമാക്കിയ മെക്സിക്കൻ ചിത്രകാരി ഫ്രിഡാ കാലോ ഡി റിവേരയുടെ ആത്മഭാഷണങ്ങളും ഡയറിക്കുറിപ്പുകളും.

  ₹ 126.00 ₹ 140.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 108.00 ₹ 120.00 -10%

  മലയാളം, എന്നും മനസ്സിന്റെ താളുകൾക്കിടയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന മനോജ്ഞമായ ഈണങ്ങൾകൊണ്ട് സംഗീതത്തിന്റെ വസന്തം വിരിയിച്ച ശ്യാം എന്ന സംഗീതസംവിധായകന്റെ ജീവിതയാത്രകൾ.

  ₹ 108.00 ₹ 120.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 108.00 ₹ 120.00 -10%

  ബ്രിട്ടണിലെ മുസ്ലീം ബുദ്ധിജീവികളിൽ പ്രമുഖനും പ്രശസ്ത ചിന്തകനുമായ സർദാറിന്റെ ലേഖനങ്ങൾ. മുസ്ലീംങ്ങൾ മുഴുവനും പാശ്ചാത്യർക്കും പാശ്ചാത്യസംസ്കാരത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങൾക്കും എതിരാണെന്ന ഒരു നിഗമനം എങ്ങനെയോ രൂപപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു...

  ₹ 108.00 ₹ 120.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock