വിഭാഗങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

പ്രസാധകർ

നിങ്ങൾ നോക്കിയവ

Reduced price! വേണാടും തിരുവിതാംകൂറും View larger

വേണാടും തിരുവിതാംകൂറും

തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ചരിത്രപരിണാമത്തിലെ അവ്യക്തത നിറഞ്ഞ ചില ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന കൃതി.

പ്രസാധകർ : ചിന്ത പബ്ലിഷേഴ്സ്

More details

6 പുസ്തകങ്ങൾ

₹ 378.00

-10%

₹ 420.00

Add to my wishlist

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താവ്കെ ശിവശങ്കരൻ നായർ
ISBN9386637138

പുസ്തകവിവരണം

തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ചരിത്രപരിണാമത്തിലെ അവ്യക്തത നിറഞ്ഞ ചില ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന കൃതി. വേണാടും തിരുവിതാംകൂറും ഒന്നാണെന്ന പൊതു ചരിത്രധാരണയെ തിരുത്തുന്ന ഗ്രന്ഥം.

നിരൂപണങ്ങൾ

Write a review

വേണാടും തിരുവിതാംകൂറും

വേണാടും തിരുവിതാംകൂറും

തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ചരിത്രപരിണാമത്തിലെ അവ്യക്തത നിറഞ്ഞ ചില ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന കൃതി.

Write a review