വിഭാഗങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

പ്രസാധകർ

നിങ്ങൾ നോക്കിയവ

Reduced price! പുരുഷാഗ്രാമം View larger

പുരുഷഗ്രാമം

വായനക്കാരുടെ ഉൾപ്പാടങ്ങളിൽ അസ്വസ്ഥതയുടെ വിത്തുകൾ വിതയ്ക്കുന്ന കഥകൾ.

പ്രസാധകർ : ചിന്ത പബ്ലിഷേഴ്സ്

More details

10 പുസ്തകങ്ങൾ

₹ 54.00

-10%

₹ 60.00

Add to my wishlist

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താവ്ഡോ പി കെ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി
ISBN938636778

പുസ്തകവിവരണം

ജോലിക്കുപോയ പെൺകുട്ടികൾ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാതിരിക്കുകയും അവരുടെ തലയോടുകൾ കുറ്റിക്കാടുകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലത്തിന്റെ വിങ്ങലുകൾ ഈ കഥകളിൽ വായിക്കാം. വായനക്കാരുടെ ഉൾപ്പാടങ്ങളിൽ അസ്വസ്ഥതയുടെ വിത്തുകൾ വിതയ്ക്കുന്ന കഥകൾ.

നിരൂപണങ്ങൾ

Write a review

പുരുഷഗ്രാമം

പുരുഷഗ്രാമം

വായനക്കാരുടെ ഉൾപ്പാടങ്ങളിൽ അസ്വസ്ഥതയുടെ വിത്തുകൾ വിതയ്ക്കുന്ന കഥകൾ.

Write a review

ഡോ. പി.കെ. ഭാഗ്യലക്ഷ്മി എഴുതിയ മറ്റ് പുസ്തകങ്ങൾ: