വിഭാഗങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

പ്രസാധകർ

വിൽപ്പനയിൽ മുന്നിൽ

 • Quick view
  ₹ 45.00 ₹ 50.00 -10%

  മറുനാടൻ മലയാളികൾ ഡോളറിൻ പിന്നാലെയുള്ള പ്രയാണത്തിൽ തങ്ങളുടെ സാഹിത്യവാസനകൾ മറക്കില്ലെന്നും കേരളമണ്ണിന്റെ പൈതൃകത്തിലും അഭിമാനം കൊള്ളുന്നവരാണെന്നുമുള്ള വലിയ സത്യം ഒരിക്കൽകൂടി വിളിച്ചോതുകയാണ്.

  ₹ 45.00 ₹ 50.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 54.00 ₹ 60.00 -10%

  മലയാള ചെറുകഥയുടെ ലോകം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലൂടെയും കടന്നു വരുന്ന കഥക്ക് അതത് കാലത്തിന്റെ സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ അനുഭവങ്ങളെ ആവിഷ്‌ക്കരിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല.

  ₹ 54.00 ₹ 60.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 90.00 ₹ 100.00 -10%

  ഡോ മുഹമ്മദ് അലിയുടെ പ്രകാശിതവും അപ്രകാശിതവുമായ ലേഖനങ്ങളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഒന്നാം ഭാഗത്തുള്ളത്. അടുത്ത രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിൽ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളും അദ്ദേഹവുമായി നടത്തിയ അഭിമുഖങ്ങളുമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

  ₹ 90.00 ₹ 100.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 90.00 ₹ 100.00 -10%

  സാന്ത്വനപരിചരണത്തിന്റെ നാൾ വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുവാനായത് ഏതോ പൂർവ്വപുണ്യ കണികയുടെ ആകസ്മികത തന്നെ......

  ₹ 90.00 ₹ 100.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 117.00 ₹ 130.00 -10%

  രോഹിത് വെമുലയോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പുസ്തകം.

  ₹ 117.00 ₹ 130.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 108.00 ₹ 120.00 -10%

  കേരളത്തിന്റെ നവോത്ഥാനചരിത്രത്തിലെ നായകരിൽ ഒരാളായ അയ്യൻ‌കാളിയേയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറുത്തുനിൽപ്പുകളേയും വർത്തമാനകാല രാഷ്‌ട്രീയ സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിലയിരുത്തുന്ന പഠനം.

  ₹ 108.00 ₹ 120.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 117.00 ₹ 130.00 -10%

  രോഹിത് വെമുലയോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പുസ്തകം.

  ₹ 117.00 ₹ 130.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 90.00 ₹ 100.00 -10%

  സാന്ത്വനപരിചരണത്തിന്റെ നാൾ വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുവാനായത് ഏതോ പൂർവ്വപുണ്യ കണികയുടെ ആകസ്മികത തന്നെ......

  ₹ 90.00 ₹ 100.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 90.00 ₹ 100.00 -10%

  ഡോ മുഹമ്മദ് അലിയുടെ പ്രകാശിതവും അപ്രകാശിതവുമായ ലേഖനങ്ങളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഒന്നാം ഭാഗത്തുള്ളത്. അടുത്ത രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിൽ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളും അദ്ദേഹവുമായി നടത്തിയ അഭിമുഖങ്ങളുമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

  ₹ 90.00 ₹ 100.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 54.00 ₹ 60.00 -10%

  മലയാള ചെറുകഥയുടെ ലോകം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലൂടെയും കടന്നു വരുന്ന കഥക്ക് അതത് കാലത്തിന്റെ സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ അനുഭവങ്ങളെ ആവിഷ്‌ക്കരിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല.

  ₹ 54.00 ₹ 60.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 45.00 ₹ 50.00 -10%

  മറുനാടൻ മലയാളികൾ ഡോളറിൻ പിന്നാലെയുള്ള പ്രയാണത്തിൽ തങ്ങളുടെ സാഹിത്യവാസനകൾ മറക്കില്ലെന്നും കേരളമണ്ണിന്റെ പൈതൃകത്തിലും അഭിമാനം കൊള്ളുന്നവരാണെന്നുമുള്ള വലിയ സത്യം ഒരിക്കൽകൂടി വിളിച്ചോതുകയാണ്.

  ₹ 45.00 ₹ 50.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 108.00 ₹ 120.00 -10%

  കേരളത്തിന്റെ നവോത്ഥാനചരിത്രത്തിലെ നായകരിൽ ഒരാളായ അയ്യൻ‌കാളിയേയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറുത്തുനിൽപ്പുകളേയും വർത്തമാനകാല രാഷ്‌ട്രീയ സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിലയിരുത്തുന്ന പഠനം.

  ₹ 108.00 ₹ 120.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 90.00 ₹ 100.00 -10%

  ഡോ മുഹമ്മദ് അലിയുടെ പ്രകാശിതവും അപ്രകാശിതവുമായ ലേഖനങ്ങളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഒന്നാം ഭാഗത്തുള്ളത്. അടുത്ത രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിൽ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളും അദ്ദേഹവുമായി നടത്തിയ അഭിമുഖങ്ങളുമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

  ₹ 90.00 ₹ 100.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock