വിഭാഗങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

പ്രസാധകർ

 • Quick view
  ₹ 90.00 ₹ 100.00 -10%

  യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽനിന്ന് ഒളിച്ചോടുന്ന ഭീരുത്വമോ അതിനെ മാറ്റിത്തീർക്കാമെന്ന അമിതാവേശമോ ഇല്ലാതെ നേരിനെ നേർക്കുനേർ നേരിടേണ്ടിവന്ന ഒരു തലമുറയുടെ പ്രതിനിധിയാണ് ഈ കവി.

  ₹ 90.00 ₹ 100.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 216.00 ₹ 240.00 -10%

  അർത്ഥബോധമുദിക്കുംമുമ്പേ ഭാഷയിൽ ജീവനുണ്ട്. ബോധത്തിനപ്പുറം ഇന്ദ്രിയബദ്ധമായ ഭാഷ. ലിപികളുടെ വടിവുകളിൽ തെളിയുന്ന ഉരിയാടാഭാഷയാണ് ഈ കവിതകളുടേത്.

  ₹ 216.00 ₹ 240.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 103.50 ₹ 115.00 -10%

  കർത്തൃസ്ഥാനത്തുനിന്ന് കർമ്മസ്ഥാനത്തേക്ക് "ഞാൻ" മാറുമ്പോൾ, ഈ മാറ്റത്തിലൂടെ ആത്മപ്രകാശനത്തെ പുനർവിന്യസിക്കുമ്പോൾ എഴുത്തിന് എന്തു സംഭവിക്കുന്നുവെന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നവയാണ് വിരഹങ്ങളുടെ സമാഹാരത്തിലെ കവിതകൾ.

  ₹ 103.50 ₹ 115.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 90.00 ₹ 100.00 -10%

  യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽനിന്ന് ഒളിച്ചോടുന്ന ഭീരുത്വമോ അതിനെ മാറ്റിത്തീർക്കാമെന്ന അമിതാവേശമോ ഇല്ലാതെ നേരിനെ നേർക്കുനേർ നേരിടേണ്ടിവന്ന ഒരു തലമുറയുടെ പ്രതിനിധിയാണ് ഈ കവി.

  ₹ 90.00 ₹ 100.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 103.50 ₹ 115.00 -10%

  കർത്തൃസ്ഥാനത്തുനിന്ന് കർമ്മസ്ഥാനത്തേക്ക് "ഞാൻ" മാറുമ്പോൾ, ഈ മാറ്റത്തിലൂടെ ആത്മപ്രകാശനത്തെ പുനർവിന്യസിക്കുമ്പോൾ എഴുത്തിന് എന്തു സംഭവിക്കുന്നുവെന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നവയാണ് വിരഹങ്ങളുടെ സമാഹാരത്തിലെ കവിതകൾ.

  ₹ 103.50 ₹ 115.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 216.00 ₹ 240.00 -10%

  അർത്ഥബോധമുദിക്കുംമുമ്പേ ഭാഷയിൽ ജീവനുണ്ട്. ബോധത്തിനപ്പുറം ഇന്ദ്രിയബദ്ധമായ ഭാഷ. ലിപികളുടെ വടിവുകളിൽ തെളിയുന്ന ഉരിയാടാഭാഷയാണ് ഈ കവിതകളുടേത്.

  ₹ 216.00 ₹ 240.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • No best sellers at this time.