വിഭാഗങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

പ്രസാധകർ

നിങ്ങൾ നോക്കിയവ

Reduced price! മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളിൽ View larger

മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളിൽ

മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളിൽ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വലിയ ധ്യാനമായിരുന്നു മയ്യഴിയുടെ ചരിത്രം.സ്ഥലം അതിന്റെ സ്വത്വം തിരയുന്നതിന്റെ സമര ചരിത്രമാണ്.ഫ്രാൻസിനും ഇന്ത്യക്കുമിടയിലെ ത്രിശങ്കുവിന്റെ അവസ്ഥയിൽ മയ്യഴി സ്ഥലത്തിന്റെ പുതിയൊരു മാനത്തേക്കു കൂടി പ്രവേശിക്കുന്നു.

പ്രസാധകർ : ഡി സി ബുക്സ്

പേജുകൾ : 250

More details

3 പുസ്തകങ്ങൾ

Warning: Last items in stock!

₹ 252.00

-10%

₹ 280.00

Add to my wishlist

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താവ്എം.മുകുന്ദൻ
പേജുകൾ250
ISBN9788171302314
പതിപ്പ്45

പുസ്തകവിവരണം

മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളിൽ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വലിയ ധ്യാനമായിരുന്നു മയ്യഴിയുടെ ചരിത്രം.സ്ഥലം അതിന്റെ സ്വത്വം തിരയുന്നതിന്റെ സമര ചരിത്രമാണ്.ഫ്രാൻസിനും ഇന്ത്യക്കുമിടയിലെ ത്രിശങ്കുവിന്റെ അവസ്ഥയിൽ മയ്യഴി സ്ഥലത്തിന്റെ പുതിയൊരു മാനത്തേക്കു കൂടി പ്രവേശിക്കുന്നു.സ്ഥലത്തെ ഇങ്ങനെ മാറ്റിയെഴുതുന്നതിന്റെ കഥയാണ് 'മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളിൽ'.

നിരൂപണങ്ങൾ

Write a review

മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളിൽ

മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളിൽ

മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളിൽ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വലിയ ധ്യാനമായിരുന്നു മയ്യഴിയുടെ ചരിത്രം.സ്ഥലം അതിന്റെ സ്വത്വം തിരയുന്നതിന്റെ സമര ചരിത്രമാണ്.ഫ്രാൻസിനും ഇന്ത്യക്കുമിടയിലെ ത്രിശങ്കുവിന്റെ അവസ്ഥയിൽ മയ്യഴി സ്ഥലത്തിന്റെ പുതിയൊരു മാനത്തേക്കു കൂടി പ്രവേശിക്കുന്നു.

Write a review