വിഭാഗങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

പ്രസാധകർ

നിങ്ങൾ നോക്കിയവ

Reduced price! പാലക്കാടൻ വിശേഷങ്ങൾ View larger

പാലക്കാടൻ വിശേഷങ്ങൾ

ചാരുതയോടെ പകർത്തിയ ഈ ഗൃഹാതുര സ്മരണകൾ പഴയ കാലത്തിന്റെ ചരിത്രരേഖ കൂടിയാകുന്നു.

പ്രസാധകർ : ആല്‍ഫ വണ്‍ പബ്ലിഷേര്‍സ്

More details

8 പുസ്തകങ്ങൾ

₹ 63.00

-10%

₹ 70.00

Add to my wishlist

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താവ്ഡോ എം എൻ അനുവറുദ്ദീൻ

പുസ്തകവിവരണം

ചാരുതയോടെ പകർത്തിയ ഈ ഗൃഹാതുര സ്മരണകൾ പഴയ കാലത്തിന്റെ ചരിത്രരേഖ കൂടിയാകുന്നു. സ്മൃതിയുടെ ആഴങ്ങളിൽ നിന്നും തപ്പിയെടുത്ത ഓർമ്മകൾക്ക് ഏറെ പുതുമയുണ്ട്. പാലക്കാടൻ പരിസരങ്ങളിലെ നാടോടി മിത്തുകളും വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും കുറിപ്പുകളിൽ കടന്നുവരുന്നു. രസകരമായ ബാല്യ - കൗമാര അനുഭവങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ സംഭവ വികാസങ്ങളും ഗ്രന്ഥകാരൻ ഹൃദ്യമായി ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നു.

നിരൂപണങ്ങൾ

Write a review

പാലക്കാടൻ വിശേഷങ്ങൾ

പാലക്കാടൻ വിശേഷങ്ങൾ

ചാരുതയോടെ പകർത്തിയ ഈ ഗൃഹാതുര സ്മരണകൾ പഴയ കാലത്തിന്റെ ചരിത്രരേഖ കൂടിയാകുന്നു.

Write a review