വിഭാഗങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

പ്രസാധകർ

നിങ്ങൾ നോക്കിയവ

Reduced price! ഹൃദയം പകർത്തുന്ന രേഖകൾ View larger

ഹൃദയം പകർത്തുന്ന രേഖകൾ

മുഴുവൻ പകർത്തിയെഴുതാനാവാത്ത, പറഞ്ഞുതീർക്കാനാവാത്ത പലതുമാണ് പ്രണയം. ഈ കവിതകൾ 'ഹൃദയം പകർത്തുന്ന രേഖകൾ' പ്രണയവും വിരഹവുമാണ്.

പ്രസാധകർ : പ്രിന്റ് ഹൗസ് പബ്ലിക്കേഷൻസ്

More details

10 പുസ്തകങ്ങൾ

₹ 72.00

-10%

₹ 80.00

Add to my wishlist

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താവ്പറവൂർ രാജഗോപാൽ
ISBN9382508033

പുസ്തകവിവരണം

മുഴുവൻ പകർത്തിയെഴുതാനാവാത്ത, പറഞ്ഞുതീർക്കാനാവാത്ത പലതുമാണ് പ്രണയം. ഈ കവിതകൾ 'ഹൃദയം പകർത്തുന്ന രേഖകൾ' പ്രണയവും വിരഹവുമാണ്. അഗ്നിസ്നാനം ചെയ്തു പുണ്യം നേടുന്ന പ്രണയത്തിന്റെ പര്യുപാസനകളാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എനിയ്ക്കവ ഏറെ പ്രിയമുള്ളതായിരിക്കയാണ്  - ആഥ എന്ന പെൺകുട്ടി.

നിരൂപണങ്ങൾ

Write a review

ഹൃദയം പകർത്തുന്ന രേഖകൾ

ഹൃദയം പകർത്തുന്ന രേഖകൾ

മുഴുവൻ പകർത്തിയെഴുതാനാവാത്ത, പറഞ്ഞുതീർക്കാനാവാത്ത പലതുമാണ് പ്രണയം. ഈ കവിതകൾ 'ഹൃദയം പകർത്തുന്ന രേഖകൾ' പ്രണയവും വിരഹവുമാണ്.

Write a review

പറവൂർ രാജഗോപാൽ എഴുതിയ മറ്റ് പുസ്തകങ്ങൾ: