വിഭാഗങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

പ്രസാധകർ

നിങ്ങൾ നോക്കിയവ

Reduced price! വിശ്വോത്തര പ്രണയ ഗീതങ്ങൾ View larger

വിശ്വോത്തര പ്രണയ ഗീതങ്ങൾ

വിശ്വോത്തരങ്ങളായ പ്രണയകവിതകളുടെ ലളിതമനോഹരമായ സ്വതന്ത്ര പരിഭാഷ.

പ്രസാധകർ : ഡി സി ബുക്സ്

പേജുകൾ : 68

More details

9 പുസ്തകങ്ങൾ

₹ 54.00

-10%

₹ 60.00

Add to my wishlist

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താവ്നാലപ്പാടം പത്മനാഭൻ
പേജുകൾ68
വിവര്‍ത്തനംനാലപ്പാടം പത്മനാഭൻ
ISBN9788126476787
പതിപ്പ്1

പുസ്തകവിവരണം

വിശ്വോത്തരങ്ങളായ പ്രണയകവിതകളുടെ ലളിതമനോഹരമായ സ്വതന്ത്ര പരിഭാഷ. പ്രണയികൾക്ക് വായിക്കുവാനും ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുവാനും പ്രണയോപഹാരമായി നൽകുവാനും ഉദാത്തമായ പ്രണയത്തിന്റെ കൈപ്പുസ്തകം. പ്രണയസങ്കല്പങ്ങളുടെ പരിപൂർണ്ണത.

നിരൂപണങ്ങൾ

Write a review

വിശ്വോത്തര പ്രണയ ഗീതങ്ങൾ

വിശ്വോത്തര പ്രണയ ഗീതങ്ങൾ

വിശ്വോത്തരങ്ങളായ പ്രണയകവിതകളുടെ ലളിതമനോഹരമായ സ്വതന്ത്ര പരിഭാഷ.

Write a review

നാലപ്പാടം പത്മനാഭന്‍ എഴുതിയ മറ്റ് പുസ്തകങ്ങൾ: