വിഭാഗങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

പ്രസാധകർ

നിങ്ങൾ നോക്കിയവ

Reduced price! തത്ത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെ ദാരിദ്ര്യം View larger

തത്ത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെ ദാരിദ്ര്യം

മൂലധനനത്തിന്റെ ആധിപത്യത്തെ ചെറുക്കാനുള്ള വിപ്ലവപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് മാർക്സ് തത്ത്വചിന്തയെ സമീപിക്കുന്നത്.

പ്രസാധകർ : പുസ്തകക്കട പബ്ലിഷേഴ്സ്

More details

9 പുസ്തകങ്ങൾ

₹ 90.00

-10%

₹ 100.00

Add to my wishlist

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താവ്കാറൽ മാർക്സ്
പതിപ്പ്1

പുസ്തകവിവരണം

മൂലധനനത്തിന്റെ ആധിപത്യത്തെ ചെറുക്കാനുള്ള വിപ്ലവപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് മാർക്സ് തത്ത്വചിന്തയെ സമീപിക്കുന്നത്.

നിരൂപണങ്ങൾ

Write a review

തത്ത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെ ദാരിദ്ര്യം

തത്ത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെ ദാരിദ്ര്യം

മൂലധനനത്തിന്റെ ആധിപത്യത്തെ ചെറുക്കാനുള്ള വിപ്ലവപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് മാർക്സ് തത്ത്വചിന്തയെ സമീപിക്കുന്നത്.

Write a review

കാൾമാർക്സ് എഴുതിയ മറ്റ് പുസ്തകങ്ങൾ: