വിഭാഗങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

പ്രസാധകർ

വിൽപ്പനയിൽ മുന്നിൽ

 • Quick view
  ₹ 90.00 ₹ 100.00 -10%

  നിയമബന്ധിതമായ കവിതയെഴുത്തിന്റെ സൗന്ദര്യബോധം എന്താണെന്നന്വേഷിക്കുകയല്ല, മാനുഷികമായ ചില അവസ്ഥകളെയാവിഷ്‌ക്കരിക്കുകയാണീ പുസ്തകം.

  ₹ 90.00 ₹ 100.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 90.00 ₹ 100.00 -10%

  കവി ടി ഗോപിയുടെ കാൻസർ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇറക്കുന്ന പുതിയ പതിപ്പ്.  ഗോപിയുടെ കവിത മൂല്യത്തിന്റെയും ബോധത്തിന്റെയും തിരുത്തലുകളാണ്. ജീവിതത്തെ വീണ്ടും പ്രഹേളികളാക്കി നിർവചിക്കുന്ന കവിതകൾ. അനുഭവം കൊണ്ട് അളന്നും തൂക്കിയും മറിക്കുന്ന പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ.

  ₹ 90.00 ₹ 100.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 90.00 ₹ 150.00 -40%

  ശാരീരിക അവശതകളെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് യുവ എഴുത്തുകാരൻ വിജേഷ് തോട്ടിങ്ങൽ  രചിച്ച മനോഹരമായ 17 കഥകളുടെ സമാഹാരം -  "അരവിന്ദന്റെ യാത്രകൾ"

  ₹ 90.00 ₹ 150.00 -40%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 450.00 ₹ 500.00 -10%

  മാർക്‌സും ഏംഗൽസും എഴുതിയിട്ടുള്ള കത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽനിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്തവയുടെ ഒരു സമാഹാരം സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ പണ്ട് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മാർക്സ്, ഏംഗൽസ്, ലെനിൻ സ്റ്റാലിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് അത് തയ്യാറാക്കിയത്.

  ₹ 450.00 ₹ 500.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 225.00 ₹ 250.00 -10%

  മാർക്സിസത്തെ വസ്തുനിഷ്ടമായി സമീപിക്കാതെ അടച്ചാക്ഷേപിക്കുകയും ആത്മനിഷ്ടമായ നിഗമനങ്ങളിലെത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് എക്കാലത്തും ഒരു ഫാഷനാണ്.

  ₹ 225.00 ₹ 250.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 90.00 ₹ 100.00 -10%

  മൂലധനനത്തിന്റെ ആധിപത്യത്തെ ചെറുക്കാനുള്ള വിപ്ലവപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് മാർക്സ് തത്ത്വചിന്തയെ സമീപിക്കുന്നത്.

  ₹ 90.00 ₹ 100.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 135.00 ₹ 150.00 -10%

  ഓരോ കമ്മ്യുണിസ്റ്റുകാരനും അവശ്യം പഠിക്കുകയും സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ക്ലാസിക്കാണിത്.

  ₹ 135.00 ₹ 150.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 90.00 ₹ 150.00 -40%

  ശാരീരിക അവശതകളെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് യുവ എഴുത്തുകാരൻ വിജേഷ് തോട്ടിങ്ങൽ  രചിച്ച മനോഹരമായ 17 കഥകളുടെ സമാഹാരം -  "അരവിന്ദന്റെ യാത്രകൾ"

  ₹ 90.00 ₹ 150.00 -40%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 90.00 ₹ 100.00 -10%

  കവി ടി ഗോപിയുടെ കാൻസർ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇറക്കുന്ന പുതിയ പതിപ്പ്.  ഗോപിയുടെ കവിത മൂല്യത്തിന്റെയും ബോധത്തിന്റെയും തിരുത്തലുകളാണ്. ജീവിതത്തെ വീണ്ടും പ്രഹേളികളാക്കി നിർവചിക്കുന്ന കവിതകൾ. അനുഭവം കൊണ്ട് അളന്നും തൂക്കിയും മറിക്കുന്ന പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ.

  ₹ 90.00 ₹ 100.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 90.00 ₹ 100.00 -10%

  നിയമബന്ധിതമായ കവിതയെഴുത്തിന്റെ സൗന്ദര്യബോധം എന്താണെന്നന്വേഷിക്കുകയല്ല, മാനുഷികമായ ചില അവസ്ഥകളെയാവിഷ്‌ക്കരിക്കുകയാണീ പുസ്തകം.

  ₹ 90.00 ₹ 100.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 90.00 ₹ 100.00 -10%

  മൂലധനനത്തിന്റെ ആധിപത്യത്തെ ചെറുക്കാനുള്ള വിപ്ലവപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് മാർക്സ് തത്ത്വചിന്തയെ സമീപിക്കുന്നത്.

  ₹ 90.00 ₹ 100.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 225.00 ₹ 250.00 -10%

  മാർക്സിസത്തെ വസ്തുനിഷ്ടമായി സമീപിക്കാതെ അടച്ചാക്ഷേപിക്കുകയും ആത്മനിഷ്ടമായ നിഗമനങ്ങളിലെത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് എക്കാലത്തും ഒരു ഫാഷനാണ്.

  ₹ 225.00 ₹ 250.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 135.00 ₹ 150.00 -10%

  ഓരോ കമ്മ്യുണിസ്റ്റുകാരനും അവശ്യം പഠിക്കുകയും സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ക്ലാസിക്കാണിത്.

  ₹ 135.00 ₹ 150.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 90.00 ₹ 100.00 -10%

  കവി ടി ഗോപിയുടെ കാൻസർ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇറക്കുന്ന പുതിയ പതിപ്പ്.  ഗോപിയുടെ കവിത മൂല്യത്തിന്റെയും ബോധത്തിന്റെയും തിരുത്തലുകളാണ്. ജീവിതത്തെ വീണ്ടും പ്രഹേളികളാക്കി നിർവചിക്കുന്ന കവിതകൾ. അനുഭവം കൊണ്ട് അളന്നും തൂക്കിയും മറിക്കുന്ന പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ.

  ₹ 90.00 ₹ 100.00 -10%
  Reduced price!
  In Stock
 • Quick view
  ₹ 90.00 ₹ 150.00 -40%

  ശാരീരിക അവശതകളെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് യുവ എഴുത്തുകാരൻ വിജേഷ് തോട്ടിങ്ങൽ  രചിച്ച മനോഹരമായ 17 കഥകളുടെ സമാഹാരം -  "അരവിന്ദന്റെ യാത്രകൾ"

  ₹ 90.00 ₹ 150.00 -40%
  Reduced price!
  In Stock