വിഭാഗങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

പ്രസാധകർ

നിങ്ങൾ നോക്കിയവ

Reduced price! കുട്ടികളുടെ മദര്‍തെരേസ View larger

കുട്ടികളുടെ മദര്‍തെരേസ

തന്റെ ജീവതകാലമത്രയും പാവപ്പെട്ടവരുടേയും അനാഥരുടേയും രോഗികളുടേയും അമ്മയായി ജീവിച്ച മഹതിയായിരുന്നു മദര്‍ തെരേസ ആ വിശുദ്ധവനിതയുടെ സ്‌നേഹവും കാരുണ്യവും നിറഞ്ഞ ജീവിതകഥയാണ് കുട്ടികളുടെ പ്രിയ എഴുത്തുകാരിയായ വീണാദേവി മീനാക്ഷി ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ കൂട്ടുകാര്‍ക്ക് പറഞ്ഞുതരുന്നത്.

പ്രസാധകർ : റെഡ് ചെറി ബുക്സ്

More details

9 പുസ്തകങ്ങൾ

₹ 63.00

-10%

₹ 70.00

Add to my wishlist

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താവ്വീണാദേവി മീനാക്ഷി
പതിപ്പ്2

പുസ്തകവിവരണം

തന്റെ ജീവതകാലമത്രയും പാവപ്പെട്ടവരുടേയും അനാഥരുടേയും രോഗികളുടേയും അമ്മയായി ജീവിച്ച മഹതിയായിരുന്നു മദര്‍ തെരേസ ആ വിശുദ്ധവനിതയുടെ സ്‌നേഹവും കാരുണ്യവും നിറഞ്ഞ ജീവിതകഥയാണ് കുട്ടികളുടെ പ്രിയ എഴുത്തുകാരിയായ വീണാദേവി മീനാക്ഷി ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ കൂട്ടുകാര്‍ക്ക് പറഞ്ഞുതരുന്നത്.

നിരൂപണങ്ങൾ

Write a review

കുട്ടികളുടെ മദര്‍തെരേസ

കുട്ടികളുടെ മദര്‍തെരേസ

തന്റെ ജീവതകാലമത്രയും പാവപ്പെട്ടവരുടേയും അനാഥരുടേയും രോഗികളുടേയും അമ്മയായി ജീവിച്ച മഹതിയായിരുന്നു മദര്‍ തെരേസ ആ വിശുദ്ധവനിതയുടെ സ്‌നേഹവും കാരുണ്യവും നിറഞ്ഞ ജീവിതകഥയാണ് കുട്ടികളുടെ പ്രിയ എഴുത്തുകാരിയായ വീണാദേവി മീനാക്ഷി ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ കൂട്ടുകാര്‍ക്ക് പറഞ്ഞുതരുന്നത്.

Write a review