വിഭാഗങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

പ്രസാധകർ

നിങ്ങൾ നോക്കിയവ

Reduced price! സ്കൂൾ ലീഡർ View larger

സ്കൂൾ ലീഡർ

നാട്ടിലെ നാടോടിമുക്കിൽ,പ്രതിമകൾ നിർമ്മിച്ച് വില്പന നടത്തി ജീവിക്കുന്ന ഒരു നാടോടി സംഘം തമ്പടിച്ചിട്ടുള്ള വാർത്ത സ്കൂൾ ലീഡറും നാലാം ക്ലാസുകാരനുമായ റൂണിയും അറിയുന്നു.

പ്രസാധകർ : റെഡ് ചെറി ബുക്സ്

More details

7 പുസ്തകങ്ങൾ

₹ 45.00

-10%

₹ 50.00

Add to my wishlist

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താവ്ഷാനവാസ് കൊനാരത്ത്

പുസ്തകവിവരണം

നാട്ടിലെ നാടോടിമുക്കിൽ,പ്രതിമകൾ നിർമ്മിച്ച് വില്പന നടത്തി ജീവിക്കുന്ന ഒരു നാടോടി സംഘം തമ്പടിച്ചിട്ടുള്ള വാർത്ത സ്കൂൾ ലീഡറും നാലാം ക്ലാസുകാരനുമായ റൂണിയും അറിയുന്നു.

നിരൂപണങ്ങൾ

Write a review

സ്കൂൾ ലീഡർ

സ്കൂൾ ലീഡർ

നാട്ടിലെ നാടോടിമുക്കിൽ,പ്രതിമകൾ നിർമ്മിച്ച് വില്പന നടത്തി ജീവിക്കുന്ന ഒരു നാടോടി സംഘം തമ്പടിച്ചിട്ടുള്ള വാർത്ത സ്കൂൾ ലീഡറും നാലാം ക്ലാസുകാരനുമായ റൂണിയും അറിയുന്നു.

Write a review