വിഭാഗങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

പ്രസാധകർ

നിങ്ങൾ നോക്കിയവ

Reduced price! സ്റ്റുഡന്‍സ് ജനറല്‍ നോളജ് View larger

സ്റ്റുഡന്‍സ് ജനറല്‍ നോളജ്

25 വിഷയങ്ങള്‍, ഓരോ വിഷയത്തില്‍ നിന്നും 25 ചോദ്യങ്ങള്‍, ആകെ 625 ചോദ്യോത്തരങ്ങള്‍....

പ്രസാധകർ : റെഡ് ചെറി ബുക്സ്

More details

8 പുസ്തകങ്ങൾ

₹ 72.00

-10%

₹ 80.00

Add to my wishlist

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താവ്പി.ബി വേദമാലിക

പുസ്തകവിവരണം

വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ പൊതുവിജ്ഞാനം ലക്ഷ്യമാക്കി വിദ്യാര്‍ത്ഥിനിയായ പി ബി വേദമാലിക തയ്യാറാക്കിയ പുസ്തകം.

നിരൂപണങ്ങൾ

Write a review

സ്റ്റുഡന്‍സ് ജനറല്‍ നോളജ്

സ്റ്റുഡന്‍സ് ജനറല്‍ നോളജ്

25 വിഷയങ്ങള്‍, ഓരോ വിഷയത്തില്‍ നിന്നും 25 ചോദ്യങ്ങള്‍, ആകെ 625 ചോദ്യോത്തരങ്ങള്‍....

Write a review