വിഭാഗങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

പ്രസാധകർ

നിങ്ങൾ നോക്കിയവ

Reduced price! അവധൂതന്റെ മൊഴികൾ View larger

അവധൂതന്റെ മൊഴികൾ

ജീവിതത്തെ പുണർന്നു നിൽക്കുന്ന വൈകാരികവും മൗനാത്മകവുമായ ലോകങ്ങളെ അതിന്റെ കാവ്യാത്മകതയിൽ അനുഭവിച്ചതാണ് കഥകളിലൂടെയും ഈ പുസ്തകത്തിൽ കോറിയിടുന്നത്.

പ്രസാധകർ : റെഡ് ചെറി ബുക്സ്

പേജുകൾ : 82

More details

8 പുസ്തകങ്ങൾ

₹ 72.00

-10%

₹ 80.00

Add to my wishlist

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താവ്ഷാനവാസ് കൊനാരത്ത്
പേജുകൾ82
ISBN8050080916
പതിപ്പ്1

പുസ്തകവിവരണം

ജീവിതത്തെ പുണർന്നു നിൽക്കുന്ന വൈകാരികവും മൗനാത്മകവുമായ ലോകങ്ങളെ അതിന്റെ കാവ്യാത്മകതയിൽ അനുഭവിച്ചതാണ് കഥകളിലൂടെയും ഈ പുസ്തകത്തിൽ കോറിയിടുന്നത്.ലളിതമായ ഭാഷയിൽ അത് അനാവരണം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളും മെല്ലെമെല്ലെ അതോടൊപ്പം ഒഴുകുന്നു.സൗമ്യമായ ഒരു സഞ്ചാരം.ഹൃദ്യമായ ഒരനുഭവം.

നിരൂപണങ്ങൾ

Write a review

അവധൂതന്റെ മൊഴികൾ

അവധൂതന്റെ മൊഴികൾ

ജീവിതത്തെ പുണർന്നു നിൽക്കുന്ന വൈകാരികവും മൗനാത്മകവുമായ ലോകങ്ങളെ അതിന്റെ കാവ്യാത്മകതയിൽ അനുഭവിച്ചതാണ് കഥകളിലൂടെയും ഈ പുസ്തകത്തിൽ കോറിയിടുന്നത്.

Write a review