വിഭാഗങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

പ്രസാധകർ

നിങ്ങൾ നോക്കിയവ

Reduced price! മുസ്‌ലീമും സ്ത്രീയും അല്ലാത്തവര്‍ View larger

മുസ്‌ലീമും സ്ത്രീയും അല്ലാത്തവര്‍

മുസ്ലീം സ്ത്രീ എന്ന സംവര്‍ഗ്ഗത്തെ സവിശേഷമായെടുത്ത് വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ഈ കൃതി സ്ത്രീവാദത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തമായൊരു മുഖത്തെ അനാവരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

പ്രസാധകർ : റെഡ് ചെറി ബുക്സ്

More details

9 പുസ്തകങ്ങൾ

₹ 108.00

-10%

₹ 120.00

Add to my wishlist

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താവ്ഡോ.ഷംഷാദ് ഹുസൈന്‍ കെ ടി

പുസ്തകവിവരണം

മുസ്ലീം സ്ത്രീ എന്ന സംവര്‍ഗ്ഗത്തെ സവിശേഷമായെടുത്ത് വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ഈ കൃതി സ്ത്രീവാദത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തമായൊരു മുഖത്തെ അനാവരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പൊതുബോധത്തിലും സംവാദങ്ങളിലും നിലനില്‍ക്കുന്ന മുസ്ലീം സ്ത്രീ പ്രതിനിധാനങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഇതിലെ പഠനങ്ങള്‍ സ്ത്രീയുടെ സാമൂഹ്യ നിലയുടെ സങ്കീര്‍ണ്ണതകളെയാണ് വെളിവാക്കുന്നത്.

നിരൂപണങ്ങൾ

Write a review

മുസ്‌ലീമും സ്ത്രീയും അല്ലാത്തവര്‍

മുസ്‌ലീമും സ്ത്രീയും അല്ലാത്തവര്‍

മുസ്ലീം സ്ത്രീ എന്ന സംവര്‍ഗ്ഗത്തെ സവിശേഷമായെടുത്ത് വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ഈ കൃതി സ്ത്രീവാദത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തമായൊരു മുഖത്തെ അനാവരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

Write a review