വിഭാഗങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

പ്രസാധകർ

നിങ്ങൾ നോക്കിയവ

Reduced price! ഹിമസൗരഭം View larger

ഹിമസൗരഭം

വർഷങ്ങളായി ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞ ഇച്ഛയുടെ, നിശ്ചയത്തിന്റെ ശക്തിയാണ് ഗീതയെ ഹിമാലയയാത്രക്ക് പ്രാപ്തയാക്കിയത്.

പ്രസാധകർ : റെഡ് ചെറി ബുക്സ്

More details

This product is no longer in stock

₹ 63.00

-10%

₹ 70.00

Add to my wishlist

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താവ്വി ഗീത
പതിപ്പ്1

പുസ്തകവിവരണം


നമ്മുടെ എല്ലാ അഹംബോധങ്ങളും ശമിക്കുന്ന ഇടമാണ് പർവ്വതങ്ങൾ. ക്രമേണ പ്രകൃതിയുമായി നാം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന, ഒന്നായി നിൽക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഹിമാലയപഥങ്ങൾ നൽകാറുണ്ട്. ആ വിധമൊരു ചേർന്നു നിൽക്കൽ ഗീതയുടെ യാത്രാഖ്യാനത്തിലുണ്ട്.

നിരൂപണങ്ങൾ

Write a review

ഹിമസൗരഭം

ഹിമസൗരഭം

വർഷങ്ങളായി ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞ ഇച്ഛയുടെ, നിശ്ചയത്തിന്റെ ശക്തിയാണ് ഗീതയെ ഹിമാലയയാത്രക്ക് പ്രാപ്തയാക്കിയത്.

Write a review