വിഭാഗങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

പ്രസാധകർ

നിങ്ങൾ നോക്കിയവ

Reduced price! ബാല ഒരു പൂമൊട്ട് View larger

ബാല ഒരു പൂമൊട്ട്

പെണ്‍ജന്മം പുണ്യജന്മം എന്നാണ് ചൊല്ല്. പക്ഷേ ഓരോ പെണ്‍ജന്മവും താണ്ടേണ്ടിവരുന്ന സഹനങ്ങളുടെ വലിയ മണലാരണ്യങ്ങളുണ്ട്. 'ബാല ഒരു പൂമൊട്ട്'പെണ്‍ജന്മങ്ങളുടെ കണ്ണീരുപ്പ് ചുവയ്ക്കുന്ന ഒമ്പത് കഥകളുടെ സമാഹാരം.

പ്രസാധകർ : യെസ് പ്രസ് ബുക്‌സ്

More details

10 പുസ്തകങ്ങൾ

₹ 72.00

-10%

₹ 80.00

Add to my wishlist

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താവ്സീന സുഗുണന്‍

പുസ്തകവിവരണം

പെണ്‍ജന്മം പുണ്യജന്മം എന്നാണ് ചൊല്ല്. പക്ഷേ ഓരോ പെണ്‍ജന്മവും താണ്ടേണ്ടിവരുന്ന സഹനങ്ങളുടെ വലിയ മണലാരണ്യങ്ങളുണ്ട്. 'ബാല ഒരു പൂമൊട്ട്'പെണ്‍ജന്മങ്ങളുടെ കണ്ണീരുപ്പ് ചുവയ്ക്കുന്ന ഒമ്പത് കഥകളുടെ സമാഹാരം. കൃത്രിമമായ അലങ്കാരങ്ങളോ വളച്ചുകെട്ടലുകളോ ഇല്ലാത്ത ആത്മാര്‍ത്ഥമായ രചനാശൈലി. അനായാസമായി കഥപറഞ്ഞു പോകാനുള്ള സീനയുടെ മിടുക്ക് ഈ കഥകളെ വായനക്കാര്‍ക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവയാക്കുന്നു. - ഡോ. ഗീത സുരാജ്.

നിരൂപണങ്ങൾ

Write a review

ബാല ഒരു പൂമൊട്ട്

ബാല ഒരു പൂമൊട്ട്

പെണ്‍ജന്മം പുണ്യജന്മം എന്നാണ് ചൊല്ല്. പക്ഷേ ഓരോ പെണ്‍ജന്മവും താണ്ടേണ്ടിവരുന്ന സഹനങ്ങളുടെ വലിയ മണലാരണ്യങ്ങളുണ്ട്. 'ബാല ഒരു പൂമൊട്ട്'പെണ്‍ജന്മങ്ങളുടെ കണ്ണീരുപ്പ് ചുവയ്ക്കുന്ന ഒമ്പത് കഥകളുടെ സമാഹാരം.

Write a review