വിഭാഗങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

പ്രസാധകർ

നിങ്ങൾ നോക്കിയവ

Reduced price! പാതി പെയ്ത നിലാവ് View larger

പാതി പെയ്ത നിലാവ്

മലയാളകഥയുടെ സജീവമായ വർത്തമാന ദശയിലേക്കാണ് റൂബി നിലമ്പൂർ എന്ന കന്നിയങ്കക്കാരി ഇവിടെ കുറേ കഥകളുമായി ചുവടുവയ്ക്കുന്നത്. പൊള്ളുന്ന ജീവിതാവസ്ഥകളേപ്പോലും എഴുത്തിന്റെ ലാളിത്യം കൊണ്ട് വിശുദ്ധമാക്കുന്ന ആഖ്യാനരീതിയാണ് റൂബിയുടേത്.

പ്രസാധകർ : യെസ് പ്രസ് ബുക്‌സ്

More details

10 പുസ്തകങ്ങൾ

₹ 72.00

-10%

₹ 80.00

Add to my wishlist

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താവ്റൂബി നിലമ്പൂർ

പുസ്തകവിവരണം

മലയാളകഥയുടെ സജീവമായ വർത്തമാന ദശയിലേക്കാണ് റൂബി നിലമ്പൂർ എന്ന കന്നിയങ്കക്കാരി ഇവിടെ കുറേ കഥകളുമായി ചുവടുവയ്ക്കുന്നത്. പൊള്ളുന്ന ജീവിതാവസ്ഥകളേപ്പോലും എഴുത്തിന്റെ ലാളിത്യം കൊണ്ട് വിശുദ്ധമാക്കുന്ന ആഖ്യാനരീതിയാണ് റൂബിയുടേത്. ഇതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഉൾനോവുകളെ നെഞ്ചേറ്റാൻ കഴിയുന്ന സാധാരണ വായനക്കാരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ഈ സമാഹാരത്തിലെ കഥകൾക്ക് തീർച്ചയായും കഴിയും. - റഹ്‌മാൻ കിടങ്ങയം.

നിരൂപണങ്ങൾ

Write a review

പാതി പെയ്ത നിലാവ്

പാതി പെയ്ത നിലാവ്

മലയാളകഥയുടെ സജീവമായ വർത്തമാന ദശയിലേക്കാണ് റൂബി നിലമ്പൂർ എന്ന കന്നിയങ്കക്കാരി ഇവിടെ കുറേ കഥകളുമായി ചുവടുവയ്ക്കുന്നത്. പൊള്ളുന്ന ജീവിതാവസ്ഥകളേപ്പോലും എഴുത്തിന്റെ ലാളിത്യം കൊണ്ട് വിശുദ്ധമാക്കുന്ന ആഖ്യാനരീതിയാണ് റൂബിയുടേത്.

Write a review