റഫീഖ് അഹമ്മദ് എഴുതിയ പുതിയ കാലത്തെ മാഷന്മാർ എന്ന കവിത ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ആധുനിക കാലത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലക്കു കടന്നു വരുന്ന മത- സാമ്രാജ്യ ഭീകരതയെ, അച്ചടക്കമെന്ന ഓമനപ്പേരിൽ കൈനീട്ടി സ്വീകരിക്കുന്ന പൊതുബോധത്തിനെതിരെ എഴുതിയ കവിതയിൽ, റഫീക്ക് അഹമ്മദ് ഉപയോഗിച്ച ബിംബങ്ങളെ എതിർത്തുകൊണ്ടാണ് എം ഇ എസ് കോളേജിലെ അധ്യാപകനായ രൂപേഷ് കുമാർ മറുപടി എഴുതിയത്. ഈ രണ്ടു കവിതകളെയും അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും ഇപ്പോൾ ഫേസ്‌ബുക്ക് അടക്കമുള്ള

Read More