മാർത്താണ്ഡവർമ്മ
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹250.00 -10% Special Price ₹225.00

മലയാളത്തിലെ ക്ലാസിക്കൽ കൃതികളിൽ ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത ഗ്രന്ഥമാണ് 'മാർത്താണ്ഡവർമ്മ'.സി.വി.രാമൻപിള്ള എഴുതിയ നോവലിന് ആമുഖമെഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഡോ.കെ.അയ്യപ്പപ്പണിക്കരാണ്.

Product: മാർത്താണ്ഡവർമ്മ are being added to cart ...
x
x
Product: മാർത്താണ്ഡവർമ്മ was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

മലയാളത്തിലെ ക്ലാസിക്കൽ കൃതികളിൽ ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത ഗ്രന്ഥമാണ് 'മാർത്താണ്ഡവർമ്മ'.സി.വി.രാമൻപിള്ള എഴുതിയ നോവലിന് ആമുഖമെഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഡോ.കെ.അയ്യപ്പപ്പണിക്കരാണ്.

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താകൾ സി.വി.രാമൻ പിള്ള
പ്രസാധകർ ഡി സി ബുക്സ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:മാർത്താണ്ഡവർമ്മ

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട