ഇരട്ടവാലൻ
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹190.00 -20% Special Price ₹152.00

ഇരട്ടവാലനിൽ പി.രാമന്റെ കാവ്യഭാഷ അനായാസതയോടെ വൈവിധ്യ രൂപഭാവങ്ങൾ ആർജിക്കുന്നു. ഉൾമുഴക്കത്തിൽ നിന്നും ഗാർഹികവും സാമൂഹികവുമായ തലങ്ങളിലേക്കും ദേശചരിത്രത്തിലേക്കും കവിതയിലൂടെ പടരുന്ന സ്വന്തം ശൈലിയുടെ പരിണാമത്തിലൂടെ മലയാള മൊഴിരൂപങ്ങളും പുതുക്കുന്നു. ഓരോന്നും ഈണം മൂളുന്ന ,ഓരോന്നും കുരവ മുഴക്കുന്ന, ഓരോന്നും ഒളിചിന്നുന്ന, ഓരോന്നും ആടിക്കറങ്ങുന്ന ജീവന്റെ, ജീവിതത്തിന്റെയും രഹസ്യങ്ങൾ ഓരോന്നായ് കണ്ടെടുക്കാനും വെളിപ്പെടാത്തവയുടെ നിഗൂഢതയെ ഉഴിഞ്ഞു മിനുക്കുവാനും മൊഴിഭേദങ്ങളിലൂടെ ആത്മത്തെ വിപുലപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കവിയുടെ സഹജാവബോധത്തിന്റെ സാക്ഷ്യങ്ങളാണു ഇരട്ടവാലനിലെ കവിതകൾ. പി.രാമന്റെ ആറാമതു കവിതാ സമാഹാരമാണ് ഇരട്ടവാലൻ. 104 കവിതകളാണ് സമാഹാരത്തിലുള്ളത്.

Product: ഇരട്ടവാലൻ are being added to cart ...
x
x
Product: ഇരട്ടവാലൻ was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

Sold By
DCbooks
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

ഇരട്ടവാലനിൽ പി.രാമന്റെ കാവ്യഭാഷ അനായാസതയോടെ വൈവിധ്യ രൂപഭാവങ്ങൾ ആർജിക്കുന്നു. ഉൾമുഴക്കത്തിൽ നിന്നും ഗാർഹികവും സാമൂഹികവുമായ തലങ്ങളിലേക്കും ദേശചരിത്രത്തിലേക്കും കവിതയിലൂടെ പടരുന്ന സ്വന്തം ശൈലിയുടെ പരിണാമത്തിലൂടെ മലയാള മൊഴിരൂപങ്ങളും പുതുക്കുന്നു. ഓരോന്നും ഈണം മൂളുന്ന ,ഓരോന്നും കുരവ മുഴക്കുന്ന, ഓരോന്നും ഒളിചിന്നുന്ന, ഓരോന്നും ആടിക്കറങ്ങുന്ന ജീവന്റെ, ജീവിതത്തിന്റെയും രഹസ്യങ്ങൾ ഓരോന്നായ് കണ്ടെടുക്കാനും വെളിപ്പെടാത്തവയുടെ നിഗൂഢതയെ ഉഴിഞ്ഞു മിനുക്കുവാനും മൊഴിഭേദങ്ങളിലൂടെ ആത്മത്തെ വിപുലപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കവിയുടെ സഹജാവബോധത്തിന്റെ സാക്ഷ്യങ്ങളാണു ഇരട്ടവാലനിലെ കവിതകൾ. പി.രാമന്റെ ആറാമതു കവിതാ സമാഹാരമാണ് ഇരട്ടവാലൻ. 104 കവിതകളാണ് സമാഹാരത്തിലുള്ളത്.

വിശദാംശങ്ങൾ

ISBN 9789354324543
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ പി രാമദാസ്
പ്രസാധകർ ഡി സി ബുക്സ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:ഇരട്ടവാലൻ

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട