ജീവിതലഹരി
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹70.00 -10% Special Price ₹63.00

തികട്ടുന്നവരുന്ന കവിത ഉരുവിട്ടുരുവിട്ട് തേച്ചുമിനുക്കി നോട്ടുപുസ്തതാളുകളിലേക്ക് പകർത്തി, ഇടയ്ക്കൊക്കെ വായിച്ച് അർഥവും പ്രാസവും ഭാഷാപ്രയോഗവും താളവുമൊക്കെ നോക്കി വെട്ടേണ്ടത് വെട്ടിയും കൊള്ളേണ്ടത് കൊണ്ടും ചെത്തേണ്ടത് ചെത്തിയും മിനുക്കേണ്ടത് മിനുക്കിയും പല അച്ചുകൾ പണിത് രൂപപ്പെടുത്തിയ സമാഹാരം.

Product: ജീവിതലഹരി are being added to cart ...
x
x
Product: ജീവിതലഹരി was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

തികട്ടുന്നവരുന്ന കവിത ഉരുവിട്ടുരുവിട്ട് തേച്ചുമിനുക്കി നോട്ടുപുസ്തതാളുകളിലേക്ക് പകർത്തി, ഇടയ്ക്കൊക്കെ വായിച്ച് അർഥവും പ്രാസവും ഭാഷാപ്രയോഗവും താളവുമൊക്കെ നോക്കി വെട്ടേണ്ടത് വെട്ടിയും കൊള്ളേണ്ടത് കൊണ്ടും ചെത്തേണ്ടത് ചെത്തിയും മിനുക്കേണ്ടത് മിനുക്കിയും പല അച്ചുകൾ പണിത് രൂപപ്പെടുത്തിയ സമാഹാരം.

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ മന്മഥൻ വളയൻചിറങ്ങര
പ്രസാധകർ യെസ് പ്രസ് ബുക്‌സ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:ജീവിതലഹരി

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട