ഒറ്റവൈക്കോല്‍ വിപ്ലവം
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹200.00 -20% Special Price ₹160.00

നമുക്കൊരു മിഥ്യയെ കുഴിച്ചു മൂടാനുണ്ട് ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ കടന്നു പോക്കില്‍ അതിനായി ഒരു കുഴിവെട്ടുക.ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തില്‍ അനുഗ്രഹമില്ല പരിഹാരങ്ങളെ നിലയ്ക്കാത്ത പരിപാടികളുടെ ദുരിതഭാരമായി പെറുകുന്ന പദ്ധതിയാണത്. ദുരിതം പേറുന്ന മനസ്സിന്റെ ചോദ്യത്തിന് അവിടെ ഒരുത്തരവുമില്ല. ജീവിതത്തിന്റെ സാമാന്യധാരയില്‍ അലിയാത്ത അറിവ് സമൂഹ ശരീരത്തിലെ മൃതകോശമാകുന്നു.

Product: ഒറ്റവൈക്കോല്‍ വിപ്ലവം are being added to cart ...
x
x
Product: ഒറ്റവൈക്കോല്‍ വിപ്ലവം was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

നമുക്കൊരു മിഥ്യയെ കുഴിച്ചു മൂടാനുണ്ട് ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ കടന്നു പോക്കില്‍ അതിനായി ഒരു കുഴിവെട്ടുക.ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തില്‍ അനുഗ്രഹമില്ല പരിഹാരങ്ങളെ നിലയ്ക്കാത്ത പരിപാടികളുടെ ദുരിതഭാരമായി പെറുകുന്ന പദ്ധതിയാണത്. ദുരിതം പേറുന്ന മനസ്സിന്റെ ചോദ്യത്തിന് അവിടെ ഒരുത്തരവുമില്ല. ജീവിതത്തിന്റെ സാമാന്യധാരയില്‍ അലിയാത്ത അറിവ് സമൂഹ ശരീരത്തിലെ മൃതകോശമാകുന്നു.

വിശദാംശങ്ങൾ

ISBN 9789390905102
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ മസനോബു ഫുക്കുവോക്ക
പ്രസാധകർ പുസ്തക പ്രസാധക സംഘം

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:ഒറ്റവൈക്കോല്‍ വിപ്ലവം

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട