പ്രകൃതിയുടെ താളം
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹433.00 -20% Special Price ₹346.40

കുറുക്കൻകുന്ന്, പുഴ ഒഴുകുകയാണ്, പ്രകൃതിയിലെ പാഠങ്ങൾ, കാടുകരയുന്നു, പാവം പാവക്കുട്ടി, ചീങ്കണ്ണിപ്പുഴ ചിരിക്കുന്നു, മണിക്കുട്ടന്റെ സ്വപ്‌നം തുടങ്ങി പ്രകൃതി സ്‌നേഹത്തിന്റെ മഹനീയ പാഠങ്ങൾ കുട്ടികളിലെത്തിക്കുന്ന ഏഴ് രചനകൾ. ആശയദാരിദ്ര്യം ബാധിച്ച മലയാള ബാലസാഹിത്യ ഗദ്യശാഖയ്ക്ക് മുതൽക്കൂട്ടായ പുസ്തകം.

Product: പ്രകൃതിയുടെ താളം are being added to cart ...
x
x
Product: പ്രകൃതിയുടെ താളം was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

കുറുക്കൻകുന്ന്, പുഴ ഒഴുകുകയാണ്, പ്രകൃതിയിലെ പാഠങ്ങൾ, കാടുകരയുന്നു, പാവം പാവക്കുട്ടി, ചീങ്കണ്ണിപ്പുഴ ചിരിക്കുന്നു, മണിക്കുട്ടന്റെ സ്വപ്‌നം തുടങ്ങി പ്രകൃതി സ്‌നേഹത്തിന്റെ മഹനീയ പാഠങ്ങൾ കുട്ടികളിലെത്തിക്കുന്ന ഏഴ് രചനകൾ. ആശയദാരിദ്ര്യം ബാധിച്ച മലയാള ബാലസാഹിത്യ ഗദ്യശാഖയ്ക്ക് മുതൽക്കൂട്ടായ പുസ്തകം.

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ രാജു കാട്ടുപുനം
പ്രസാധകർ ജി വി ബുക്ക്സ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:പ്രകൃതിയുടെ താളം

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട