ശ്രീശങ്കരസ്‌തുതികൾ
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹600.00 -10% Special Price ₹540.00

ശ്രീശങ്കരകൃതികൾ അർഥവും അന്വയവും സഹിതം സാധാരണക്കാർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകം

Product: ശ്രീശങ്കരസ്‌തുതികൾ are being added to cart ...
x
x
Product: ശ്രീശങ്കരസ്‌തുതികൾ was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

ഗണേശപഞ്ചരത്നം • ഗണേശഭുജംഗം • സുബ്രഹ്മണ്യഭുജംഗം • ശിവഭുജംഗം • ശിവാനന്ദലഹരി •
ശിവപാദാദികേശാന്തവർണനസ്തോത്രം • ശിവകേശാദിപാദാന്തവർണനസ്തോത്രം • വേദസാരശിവസ്തോത്രം •
ശിവാപരാധക്ഷമാപണസ്തോത്രം • സുവർണമാലാസ്തുതിഃ • ദശശ്ലോകീസ്തുതിഃ • ദക്ഷിണാമൂർത്തിവർണമാലാസ്തോത്രം • ദക്ഷിണാമൂർത്ത്യഷ്ടകം • മൃത്യുഞ്ജയ മാനസികപൂജാസ്തോത്രം • ശിവനാമാവല്യഷ്ടകസ്തോത്രം • ശിവപഞ്ചാക്ഷരസ്തോത്രം • ഉമാമഹേശ്വരസ്തോത്രം • സൗന്ദര്യലഹരി • ദേവീഭുജംഗസ്തോത്രം • ആനന്ദലഹരീസ്തോത്രം • ത്രിപുരസുന്ദരീവേദപാദസ്തോത്രം • ത്രിപുരസുന്ദരീമാനസപൂജാസ്തോത്രം • ത്രിപുരസുന്ദര്യഷ്ടകം • ലളിതാപഞ്ചരത്നം • കല്യാണവൃഷ്ടിസ്തവം • നവരത്നമാലികാ • മന്ത്രമാതൃകാപുഷ്പമാലാസ്തവം • ഗൗരീദശകം • ഭവാനീഭുജംഗം • ഹനുമത്പഞ്ചരത്നം • രാമഭുജംഗപ്രയാതസ്തോത്രം • ലക്ഷ്മീനൃസിംഹപഞ്ചരത്നം • ലക്ഷ്മീനൃസിംഹകരുണാരസ്തോത്രം • വിഷ്ണുഭുജങ്ഗപ്രയാതസ്തോത്രം • വിഷ്ണുപാദാദികേശാന്തസ്തോത്രം • പാണ്ഡുരങ്ഗാഷ്ടകം • കൃഷ്ണാഷ്ടകം • ഹരിസ്തുതി • ഗോവിന്ദാഷ്ടകം • ഭഗവന്മാനസപൂജാ • മോഹമുദ്ഗരം • കനകധാരാസ്തോത്രം • അന്നപൂർണാഷ്ടകം • മീനാക്ഷീപഞ്ചരത്നം • മീനാക്ഷീസ്തോത്രം • ദക്ഷിണാമൂർത്തിസ്തോത്രം • കാലഭൈരവാഷ്ടകം • നർമദാഷ്ടകം • യമുനാഷ്ടകം • ഗങ്ഗാഷ്ടകം • മണികർണികാഷ്ടകം • നിർഗുണമാനസപൂജാ • പ്രാതഃസ്മരണതോത്രം • ജഗന്നാഥാഷ്ടകം • ഷട്പദീസ്തോത്രം • ഭ്രമരാംബാഷ്ടകം • ശിവപഞ്ചാക്ഷരനക്ഷത്രമാലാസ്തോത്രം • ദ്വാദശലിങ്ഗസ്‌തോത്രം • അർധനാരീശ്വരസ്തോത്രം • ശാരദാഭുജങ്ഗപ്രയാതാഷ്ടകം •
ഗുർവഷ്ടകം • കാശീപഞ്ചകം

വിശദാംശങ്ങൾ

പരിഭാഷ ഡോ. കെ. ഭാരതി
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ ശ്രീശങ്കരാചാര്യർ
പ്രസാധകർ മാതൃഭൂമി ബുക്സ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:ശ്രീശങ്കരസ്‌തുതികൾ
Sold By
mathrubhumibooks
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട