ഡോ. വി എസ് ശര്‍മ

ഡോ. വി എസ് ശര്‍മ

 • 20% OFF
  base
  Out Of Stock
  (0)

  യുഗാചാര്യന്‍

  ‘ഉത്തിഷ്ഠത ജാഗ്രത പ്രാപ്യവരാന്‍ നിബോധത!’ എന്ന മന്ത്രത്താല്‍ ലോകത്തെ, വിശിഷ്യ ഭാരതത്തെ, പ്രബുദ്ധമാക്കിയ വീരേശ്വരാവതാരമായ വിവേകാനന്ദസ്വാമിജിയെ യുഗാചാര്യനാമത്താല്‍ അഭിധാനം ചെയ്യുന്ന പുസ്തകം.

  80 64